De Flipped Classroom: onderwijs en opleiden op z’n kop?

Je vindt hier bronnen en opdrachten ten behoeve van de sessies die ik verzorg over het concept van de flipped classroom (zoals “De Flipped Classroom: hoger onderwijs op z’n kop?” die half november 2012 door mij tijdens de Onderwijsdagen 2012 is verzorgd, en de expertsessie “De flipped classroom : weg met de collegezaal – iedereen expert!!!” van het Nationale E-learning Event op 16 april 2013).

Deze sessies zijn en worden via het concept van de Flipped Classroom vormgegeven. Ik wil de deelnemers daarom vragen om de achtergronden vooraf te bestuderen, en de voorbereidende opdracht te maken. Tijdens de sessie geef ik geen presentatie over dit concept.

Flipped Classroom: achtergronden

De kerngedachte van de flipped classroom is: hoe kan ik de tijd in de klas/collegezaal het beste benutten? Wat we nu doen in de klas/collegezaal (het geven van uitgebreide uitleg) werkt niet. Wat kunnen we anders doen? Technologische ontwikkelingen -zoals online video- maken het opnemen en ontsluiten van instructies mogelijk, kritiek op de traditionele manier van hoorcolleges bevordert de ontwikkeling van dit didactisch alternatief.

Bij de flipped classroom bestuderen lerenden uitleg in eigen tijd, en wordt de tijd in de klas gebruikt voor discussies, het beantwoorden van vragen, voor verdieping en verwerkingsopdrachten. Je kunt lerenden bijvoorbeeld ook zelf presentaties laten verzorgen.

Er zijn ook voorbeelden waarbij lerenden expliciet online vragen formuleren. De docent ordent deze vragen vervolgens, en analyseert over welke onderwerpen de klas ‘in verwarring’ is. Tijdens de groepsbijeenkomst wordt vragen en problemen op een Socratische manier aan de orde gesteld.

Onderstaande video van Jelmer Evers en Erik Woning gaat kort in op de geschiedenis van de flipped classroom, en bakent het concept ook af:

De flipped classroom wordt beschouwd als een middel om onderwijs vorm te geven waarbij de lerende meer centraal staat, en een actieve rol vervult.

Bij de flipped classroom kunnen ook de volgende stappen worden gezet:

 • Lerenden maken een authentieke oefening waarmee ze ervaringen opdoen. Deze door een docent ontwikkelde en gefaciliteerde oefening maken zij tijdens een bijeenkomst. Een simulatie is een voorbeeld van zo’n oefening.
 • Lerenden verkennen concepten, die ten grondslag liggen aan het uitgevoerde experiment. Dat doen zij bijvoorbeeld aan de hand van video’s die een docent beschikbaar stelt.
 • Via verdiepende reflectie verlenen lerenden betekenis aan de leerervaringen. Zij gebruiken daar bijvoorbeeld een weblog voor. De docent ondersteunt de lerenden bij het reflecteren.
 • De lerenden laten zien wat zij hebben geleerd, bijvoorbeeld via een presentatie, middels storytelling of door het in de praktijk toe te passen.

Onderstaande video van Jelmer Evers en Erik Woning gaat uitgebreider in op de didactische achtergronden van de flipped classroom:

Er is overigens nog niet echt onderzoek gedaan naar de effecten van de flipped classroom.

Issues

In verschillende artikelen over deze benadering komen ook issues naar voren:

 • Je loopt het risico geen nieuw onderwijsparadigma toe te passen, maar om een verouderde didactische aanpak van een nieuwe verpakking te voorzien. Flipping the Classroom kan leiden tot didactische drama’s. Terry Freedman stelt o.a. dat je lerenden -indien lessen vooral uit instructies bestaan- moeilijk elke dag thuis vijf uur video kunt laten bekijken. Ook bestaan huidige lessen lang niet alleen uit instructies, maar uit afwisselende leeractiviteiten. Shelley Wright’s liefde voor het concept van de flipped classroom is bijvoorbeeld bekoeld. Het concept bleek namelijk niet geschikt om onderwijs fundamenteel te transformeren. En dat is wat zij beoogt.
 • Het is erg arbeidsintensief om video’s op te nemen. Verder zijn volgens Terry Freedman video’s van anderen maar gedeeltelijk te gebruiken. Onderwijsgevenden willen er toch hun eigen draai aan geven.
 • Binnen het hoger onderwijs zou dit concept moeilijker toe te passen zijn, omdat de klassen in het algemeen veel groter zouden zijn en curricula minder hands-on.
 • Lerenden houden online instructies vaak minder lang vol dan klassikale instructies (dit is ook afhankelijk van de kwaliteit). Hoe ‘diep’ kun je dan gaan? Zijn instructies ook gericht op het uitleggen van achtergronden van bepaalde wetenswaardigheden? Kun je dat niet beter in een klassikale setting behandelen?
 • De flipped classroom vergt professionalisering van docenten. Veel docenten in het onderwijs weten niet hoe zij leren op een andere manier kunnen faciliteren. Bij de flipped classroom gaat het nadrukkelijk niet alleen om het creëren van video’s, maar bijvoorbeeld ook om het maken van vragen.
 • Hoe bevorder je dat lerenden online video’s bij the Flipped Classroom daadwerkelijk bekijken? De flipped classroom lost het ‘huiswerk-probleem’ niet op. Julie Schell ziet in principes van Just-in-Time Teaching en Peer Instruction echter mogelijkheden die lerenden motiveren om instructies thuis te bekijken, en te interacteren en het geleerde uit het geheugen op te halen. In deze aanpak staat een online opdracht centraal. Daarin beantwoorden lerenden twee conceptuele vragen die je zonder de video te bekijken, niet kunt maken. Daarnaast beantwoorden lerenden een feedback-vraag. De antwoorden op de feedback-vraag worden geanalyseerd voordat de klassikale bijeenkomst start. Tijdens de klassikale bijeenkomst staan vooral conceptuele vragen centraal die via student responsesystemen beantwoord worden. Verder worden antwoorden op feedback-vragen geanonimiseerd besproken. Om lerenden te motiveren deze vragen te beantwoorden, hanteert Schell en haar collega’s beoordelingen. Deze manier van werken is effectief, maar ook arbeidsintensief voor lerenden. Je kunt het afleggen van verantwoordelijkheid ook in het hele proces inbouwen. Bijvoorbeeld door van elke student te eisen dat reflecties, vragen en discussiepunten voorafgaand aan elke bijeenkomst in te leveren. Daarnaast zouden docenten uitdagende vragen moeten formuleren die lerenden helpen bij het verkennen van de leermaterialen Tijdens de bijeenkomst wordt dan ook snel duidelijk welke lerende niet deelneemt aan de conversatie. Ga vervolgens ook na waarom lerenden zich niet hebben voorbereid. Worden zij te weinig uitgedaagd? Hoe kun jij als docent beter inspelen op individuele leervragen?
 • Critici stellen ook dat lerenden thuis geen saaie video’s willen bekijken. Je krijgt in elk geval enige vorm van interactie als je dit in klassikaal verband doet. Je moet ook geen uur klassikale instructie vervangen door een uur video. Audio en video moeten binnen 5-10 minuten beluisterd en bekeken kunnen worden. Via quizzes kunnen lerenden feedback krijgen en met het materiaal interacteren. Betrek lerenden ook bij de ontwikkeling van de video’s. Beperk je ook niet tot de video’s.
 • De flipped classroom zou de docent minder belangrijk maken. Bij een goede implementatie is dit zeker niet het geval. Docenten dragen niet alleen waardevolle bronnen aan, zij moeten bovendien in staat zijn om individuele vragen te behandelen waarvoor verdiepende kennis noodzakelijk is. Daarnaast zullen zij misconcepties van lerenden moeten kunnen analyseren en bespreken.

Waar het om zou moeten gaan is dat je nadenkt hoe je leerdoelen met je lerenden het beste kunt bereiken, met welke leerinhouden, didactiek en (de affordances van) -in dit geval- videotechnologie. En binnen welke context. Een goed doordacht didactisch concept kan veel kritiekpunten weerleggen.

Opdrachten

 • Neem je eigen device mee naar de sessie. Je moet daarmee verbinding kunnen maken met internet.
 • Installeer de app van Socrative (gratis).
 • Formuleer 2-3 multiple choicevragen, true/falsevragen en/of eens/niet-eens vragen waarmee je kunt toetsen of deelnemers aan de sessie het concept van de Flipped Classroom hebben begrepen. Formuleer ook de antwoorden erbij. Laat de vragen en antwoorden achter via de reactie-optie van deze pagina, gebruik dit contactformulier of mail ze naar wilfred[at]wilfredrubens.com (ovv vragen Flipped Classroom). Deadline: …..

Bronnen

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen