Data gebruiken om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen

Onderwijsinstellingen gebruiken in toenemende mate technologie om leren te faciliteren. Deze technologie genereert ook steeds meer data. Wat is er nodig om deze data ook daadwerkelijk bruikbaar te maken ten behoeve van de bestrijding van kansenongelijkheid?

data science
Foto: geralt, Pixabay

Digital Promise is een Amerikaanse non-profit organisatie die onderwijsinnovatie wil bevorderen om kansengelijkheid te bevorderen. Eén van hun aandachtspunten is ‘datagelijkheid’: het toepassen van een ‘gelijkheidslens’ en een ‘gelijkheidsdenken’ op de wijze waarop data worden verzameld, geanalyseerd, geïnterpreteerd, gecommuniceerd en gebruikt om beslissingen te nemen, met als doel historische en systemische vooroordelen te erkennen en aan te pakken en rechtvaardiger beleid, praktijken en systemen op te bouwen. Twaalf schooldistricten hebben gedurende negen maanden geïnvesteerd in vergroting van hun inzicht in gegevensgelijkheid en interoperabiliteit en in de ontwikkeling van bekwaamheden op het gebied van governance rond data, behoeftenevaluatie en projectplanning. Op basis van deze ervaringen signaleert Digital Promise de volgende belangrijke ontwikkelingen:

  • Dankzij data-interoperabiliteit krijg je meer inzicht krijgen in populaties van lerenden, en met name van lerenden die historisch en systematisch uitgesloten zijn geweest. Dankzij een voorspellend algoritme en een dashboard was een schooldistrict in staat om een aanzienlijk aantal lerenden uit achtergestelde groepen te identificeren met de potentie om door te stromen naar gevorderde/hogere middelbare-schoolcursussen.
  • De combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data vergroot het begrip waarom er onevenredige verschillen bestaan. Daardoor kun je effectievere maatregelen nemen die meer gelijkheid bevorderen. Eén schooldistrict heeft bijvoorbeeld data van een districtbrede vragenlijst over klimaat/cultuur in het dashboard opgenomen om ervoor te zorgen dat de ervaringen van lerenden en met schoolklimaat en betrokkenheid worden meegenomen bij het monitoren van gedrag van lerenden.
  • Kansengelijkheid op het gebied van data vereist transparantie en communicatie met verschillende belanghebbenden. Bij een derde district heeft men een aantal datasets geïdentificeerd om kansengelijkheid te benadrukken tijdens sessies met de belangrijkste stakeholders, waaronder de schoolleiding, schoolbestuursleden, ouders, docenten en lerenden. Men wilde de gemeenschap bewust maken van en betrekken bij het mede-ontwerpen van oplossingen om deze systemische ongelijkheden aan te pakken.
  • De districten moeten een cultuur van data geletterdheid bevorderen en data gebruiken om beslissingen te nemen op systeemniveau. Ontwikkel een visie op data geletterdheid. Organiseer inbreng van belanghebbenden over wat er nodig is om data-geletterd te worden. Zorg ervoor dat docenten bij het analyseren van en reageren op gegevens gebruik maken van een op kracht en “asset-based” gebaseerde mentaliteit. Selecteer methoden om belanghebbenden te ondersteunen.
  • Districten hebben behoefte aan professionele ontwikkeling, tijd en middelen om al deze bronnen samen te brengen.

Deze ervaringen maken m.i. duidelijk dat de invoering learning analytics een complex veranderingsproces is dat veel verder gaat dan het verzamelen van data, het ontwikkelen van algoritmen en dashboards en het leren interpreteren van patronen. Daar komt bij dat de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data leidt tot inzicht. Ook vereist ‘datagelijkheid’ het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens zoals gender, sociaal economische status en afkomst. Merk op dat data werd verzameld op districtsniveau. Het gaat daarbij op grote hoeveelheden data.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *