Tevredenheid, self-efficacy en prestaties van studenten in een ‘remote emergency teaching’-cursus

Online leren biedt flexibiliteit en toegang tot educatieve middelen maar kent ook uitdagingen zoals technologische beperkingen, ongeschikte leeromgevingen, problemen met zelfregulering en potentieel isolement. Deze uitdagingen hebben vooral studenten en docenten ervaren tijdens Covid-19, toen online leren noodzakelijkerwijs werd toegepast. Een aantal Filipijnse onderzoekers hebben gekeken in hoeverre een online cursus die toen met stoom en kokend water is ontwikkeld, van invloed is geweest op drie belangrijke succesfactoren bij online leren.

A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.
DALL-E: A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.

Belangrijke elementen voor succes bij online leren zijn volgens de onderzoekers namelijk tevredenheid, self-efficacy en prestaties. Deze factoren zijn onderling verbonden en bevorderen een ondersteunende omgeving die studenten motiveert en hun prestaties versterkt. Self-efficacy, het geloof in eigen kunnen, is van groot belang en verbindt tevredenheid met prestaties en motivatie. Onderzoek toont volgens de onderzoekers aan dat een goede integratie van interacties tussen lerende-inhoud, lerende-docent en lerende-lerende ook erg belangrijk zijn. Verder is het belangrijk om kwalitatieve online leerstrategieën te ontwikkelen om lacunes te minimaliseren en de effectiviteit van online leren te evalueren.

Dit onderzoek was gericht op het evalueren van de impact van een online cursus -die in korte tijd tijdens de pandemie is ontwikkeld- op de tevredenheid, self-efficacy en prestaties van studenten. Deze studie gebruikte een aanpak met gemengde methodes met een actieonderzoeksontwerp om de ervaringen en resultaten van studenten in een ‘remote emergency teaching’-cursus te onderzoeken.

Studenten gaven aan over het algemeen tevreden te zijn over de interacties met andere studenten, de interactie met de docent en de inhoud van de cursus. Ze waardeerden met name de relevantie en betekenis van de cursus en het functioneren en tijdige feedback van de docent. Er was echter enige ontevredenheid over de werklast, die door sommige studenten als te zwaar werd ervaren, en de verdeling van groepstaken.

Studenten gaven ook aan een groot vertrouwen in hun vermogen te hebben om onafhankelijk online taken uit te voeren, met name dankzij hun vaardigheid in het navigeren door het LMS. Dit heeft volgens de onderzoekers te maken met self-efficacy voor zelfgestuurd leren. Ze hechtten ook veel waarde aan het vergelijken van hun werk met dat van medestudenten. Verder voelden zij zich zeker over het beheersen van de stof via vooraf opgenomen video’s, als deze video’s in lijn waren met de beoordelingen. De analyse van de prestaties laat zien dat instructievideo’s en gedifferentieerd onderwijs de betrokkenheid van studenten verhoogden, hoewel communicatie binnen groepen een uitdaging bleef. Aanvullende video’s hielpen studenten de lessen te relateren aan hun dagelijks leven, terwijl de mogelijkheid om instructies opnieuw te bekijken het begrip bevorderde.

In de discussieparagraaf benadrukken de onderzoekers het belang van interactie tussen studenten en docenten en tussen peers onderling voor tevredenheid in online leren. Eerdere onderzoeken bevestigen dat studenten meer tevreden zijn wanneer ze tijdige en constructieve feedback krijgen, gepersonaliseerd en flexibel onderwijs volgen, en ‘academische’ ondersteuning van hun docenten ontvangen. Bovendien is de aanwezigheid en begeleiding van de docent van groot belang voor de samenhang, kwaliteit en betekenis van de online leerervaring.
Daarnaast laat deze studie ook onder meer zien dat goed ontworpen materialen en diagnostische toetsen de motivatie van studenten bevorderden door hen te helpen hun lacunes op het gebied van kennis in beeld te brengen en zich te concentreren concepten die voor verbetering vatbaar zijn. Het ontwerp van de cursus, de persoonlijke activiteiten en de gerichte diagnostische tests zorgden ervoor dat studenten meer betrokken raakten.
De onderzoekers benadrukken de belangrijke rol van de creativiteit van de docent bij online onderwijs dat onder druk wordt ontwikkeld, waarbij aanpassing, innovatie en ondersteuning essentieel bleken om voor een kwalitatief goede online leerervaring. Verder blijken effectief taakmanagement, motivatie en zelfvertrouwen sleutelfactoren te zijn voor zelfgestuurd leren, beïnvloed door de online omgeving en de technologische vaardigheid van docenten.

Ondanks de beperkingen zoals de kleine steekproefgrootte en het potentieel beïnvloedende effect van de pandemische context, biedt deze studie volgens de onderzoekers waardevolle inzichten voor het verbeteren van online leerprogramma’s. De conclusie onderstreept volgens hen dat succesvolle online leerprogramma’s die binnen een context zoals Covid-19 worden ontwikkeld, moeten zorgen voor effectieve interacties tussen studenten en docenten, betekenisvolle relaties tussen studenten, en cursusinhoud die relevant en herkenbaar is voor het leven van de studenten.

Mijn opmerkingen

Op zich is het interessant dat de onderzoekers niet alleen gekeken hebben naar tevredenheid, maar ook naar self-efficacy en prestaties. Zij verkennen ook de relaties met het ontwerp van de online cursus, en de verschillende vormen van interactie binnen een dergelijke cursus. De groep respondenten was echter niet heel groot. De auteurs geven dit ook zelf aan. Verder hebben de onderzoekers veel gebruik gemaakt van zelfrapportages. Realiseer je ook dat de context van invloed kan zijn op de relatie met positieve uitkomsten van het onderzoek. Het ging om studenten van een particulier college. Verder lees je in het onderzoekspaper niets over het ontwerp of over de gehanteerde didactiek. Die beschrijving zou helpen bij de interpretatie van de bevindingen. Ik heb namelijk de indruk dat de ontwikkelaars best zorg hebben besteed aan het ontwerp en de didactie, ook al is deze online cursus onder grote druk gerealiseerd.

Ik heb ChatGPT-4 tot slot gevraagd om op basis van de bevindingen een lijst met tips te maken voor het ontwerpen van een online cursus:

1. Versterk interactie tussen student en docent:
– Zorg voor regelmatige, constructieve feedback die snel wordt geleverd.
– Pas instructies aan op basis van individuele behoeften en omstandigheden van de studenten.
– Wees als docent actief en zichtbaar in de cursus om de kwaliteit en samenhang te waarborgen.

2. Faciliteer peer-to-peer samenwerking:
– Moedig studenten aan om ideeën en informatie uit te wisselen via discussieforums of groepsprojecten.
– Gebruik diverse tools en platforms om effectieve communicatie en samenwerking te ondersteunen.

3. Ontwerp cursusinhoud die relevant en toepasbaar is:
– Zorg ervoor dat de leerstof aansluit bij de persoonlijke en professionele belangen van de studenten.
– Integreer praktijkvoorbeelden en case studies om de toepasbaarheid van de theorie te benadrukken.

4. Verbeter zelfsturend leren:
– Stel duidelijke verwachtingen en bied begeleiding om studenten te helpen hun leerproces effectief te plannen en uit te voeren.
– Ontwikkel materialen en lessen die de zelfverzekerdheid en motivatie van studenten verhogen.

5. Benut technologische vaardigheden:
– Zorg dat zowel docenten als studenten competent zijn in het gebruik van benodigde technologieën.
– Bied trainingen of resources aan om vertrouwen in het gebruik van technologie te bevorderen.

6. Gebruik diagnostische tests en aangepaste opdrachten:
– Implementeer diagnostische tests om studenten te helpen hun kennislacunes te identificeren.
– Ontwerp opdrachten die zowel individuele als groepswerk stimuleren en afstemmen op de leerdoelen van de cursus.

7. Stimuleer docentencreativiteit:
– Bied docenten de vrijheid en ondersteuning om innovatieve lesmethoden en beoordelingsstrategieën te ontwikkelen.
– Organiseer professionele ontwikkelingssessies die creativiteit en aanpassingsvermogen bevorderen, vooral in tijden van nood.

8. Creëer een ondersteunende online leeromgeving:
– Bouw een gemeenschap waarin studenten zich veilig en ondersteund voelen om te leren en te experimenteren.
– Richt je op het bevorderen van de sociale en emotionele behoeften van studenten naast de academische doelen.

9. Evalueer en pas aan:
– Voer regelmatige evaluaties uit van de cursuseffectiviteit en studententevredenheid.
– Wees bereid om de cursusinhoud, methoden en technologieën aan te passen op basis van feedback en veranderende behoeften.

Niet alle tips haal ik uit de betreffende tekst. Maar ze zijn ook niet onzinnig ;-).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *