Welke ontwikkeling heeft de meeste invloed op online tutoring: de ‘klus economie’ of artificiële intelligentie?

Een intensieve begeleiding van lerenden door een docent of tutor zorgt er voor dat lerenden succesvol leren (minder vaak uitvallen, goede leerresultaten behalen, enzovoorts). Intensieve face-to-face begeleiding is echter ook duur. Een aantal technologische ontwikkelingen kan begeleiding minder kostbaar maken. Deze ontwikkelingen hebben echter ook haken en ogen.

Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten bieden persoonlijke begeleiding binnen bepaalde grenzen aan. Alleen kapitaalkrachtigen zijn in staat zelf hier fors in te investeren (denk aan de examentrainingen en huiswerkbegeleiding).

Daarom is online tutoring de laatste jaren, met name in de VS, populair geworden. Deze ontwikkeling is in ons land beperkt zichtbaar. Uiteraard zie je wel initiatieven op het gebied van particuliere begeleiding opkomen.

Henry Kronk beschrijft twee ontwikkelingen op het gebied van ‘online tutoring’.

Flexibilisering van begeleiding

Op de eerste plaats heeft de ‘gig economy’ ervoor gezorgd dat er online tutoren zijn gekomen die tegen relatief lage tarieven lerenden online begeleiden.

De ‘gig economy’ -wellicht het beste te vertalen met de ‘klus economie’ – kenmerkt zich door een hoge mate van flexibel werk, waarbij arbeidskrachten niet in vaste dienst zijn, maar bijvoorbeeld als zzp-er per opdracht betaald worden. Deze ontwikkeling zie je binnen veel sectoren terug.

Zo ook op het gebied van begeleiding van lerenden. Je huurt dus een begeleider in die de lerende betrekkelijk goedkoop begeleidt. Daarbij kan het gaan om ‘bijles’, ‘huiswerkbegeleiding’, ‘examentraining’ of ‘algemene motiverende begeleiding’. Kronk schrijft:

The gig economy has also disrupted private tutoring in two ways: by offering similar services for even cheaper and by connecting more specialized tutors with learners who need help in a specialized area. This allows for a much wider diversity in price points.

Tutorbots

De tweede ontwikkeling is artificiële intelligentie. Daarbij worden robots ingezet om een deel van de begeleiding te verzorgen. Zie bijvoorbeeld deze bijdrage over tutorbots.

Kronk signaleert dat fors geïnvesteerd wordt in deze tweede ontwikkeling. De Chinese overheid zet hier bijvoorbeeld zeer stevig op in. Tegelijkertijd signaleert hij ook een toename van flexibele werk op het gebied van onderwijs en opleiden. Het aantal freelance jobs op het gebied van onderwijs en training schijnt in 2015 met 28% te zijn toegenomen ten opzichte van een jaar ervoor (in de VS).

In zijn bijdrage laat hij mensen aan het woord die flexibilisering van werk als antwoord zien op de toenemende mate van automatisering. Want:

everything that can be automated for a competitive advantage, will be automated.

Tegelijkertijd worden online begeleiders door scholen ook ingezet om lerarentekorten aan te vullen (bijvoorbeeld via videoconferencing). Verder zijn er veel pleitbezorgers die geloven in met artificiële intelligentie verrijkte leerstof, die door lerenden individueel (gepersonaliseerd) bestudeerd kan worden.

Critici geloven op hun beurt weer niet dat dit zo’n vaart zal lopen. Onder meer omdat lang niet alle onderwijsinhoud gepersonaliseerd kan worden. Dan hebben we het vooral over taal en rekenen. Kronk concludeert:

But for now, effective AI-powered instruction in the humanities, fine arts, social emotional learning, and more remains decidedly more fiction than science.

Mijn opmerkingen:

  • Kwalitatief goed onderwijs zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Dat geldt ook voor een bepaalde basis aan een leven lang leren. Als mensen zelf moeten betalen voor online tutoring, dan vergroot dit de ‘kenniskloof’ tussen rijk en arm.
  • Online tutoring kan m.i. prima worden ingezet door onderwijsinstellingen/opleidingsinstituten, liefst in aanvulling op face-to-face begeleiding. Online tutoring kan efficiënt en effectief zijn. Veel begeleiding kun je m.i. ook niet los zien van de vakinhoud, waar de ‘online tutoren’ logischerwijs vaak minder goed in thuis zijn.
  • De ‘klus economie’ heeft grote nadelen voor grote groepen werknemers (lager inkomen, meer onzekerheid, slechter verzekerd, minder pensioenopbouw, minder rechten). Wil je online tutoring goedkoop aanbieden, dan gaat dit ten koste van de arbeidsmarktpositie van de tutoren. Bij een redelijke vergoeding is online tutoring alleen weggelegd voor de ‘happy few’.
  • Artificiële intelligentie kan worden gebruikt om routinematige processen te automatisering. Zoals het beantwoorden van veel gestelde vragen of het afhandelen van registratieprocedures. Dit kan de werkdruk van docenten verminderen. Gebruik AI juist daar voor!
  • Gepersonaliseerd leren met behulp van AI beperkt zich (vooralsnog?) niet alleen tot bepaalde vakgebieden, maar beperkt zich vooral ook tot maar één van de functies van onderwijs (de kwalificerende). Ik betwijfel of je hiermee ver komt als het gaat om socialisatie en persoonsvorming (volgens Biesta de andere twee functies).
  • China is bepaald geen lichtend voorbeeld als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën.
  • Veel pleitbezorgers van de ‘gig economy’ en ‘artificiële intelligentie’ hangen een bepaalde libertair-economische ideologie aan (‘Uber-kapitalisme’). Het is goed je dat te realiseren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *