Concepten van blended learning

Blended learning is een veelomvattend begrip dat verschillende betekenissen kan hebben. Hoewel blended learning vaak wordt gedefinieerd als een combinatie van face-to-face en online leren, is er geen eenduidige definitie over de precieze invulling hiervan. Deze onduidelijkheid maakt het lastig om implementaties van blended learning te analyseren en te vergelijken.

De afbeelding toont studenten die betrokken zijn bij gemengd leren, gericht op het reageren op noodsituaties in de publieke gezondheidszorg. De ene helft van de afbeelding laat studenten thuis zien die online een video bekijken en een toets maken. De andere helft toont studenten in een klaslokaal die praktijkoefeningen uitvoeren onder begeleiding van een docent. De compositie illustreert visueel hoe online leren en leren in de klas elkaar aanvullen.
DALL-E: De afbeelding toont studenten die betrokken zijn bij gemengd leren, gericht op het reageren op noodsituaties in de publieke gezondheidszorg. De compositie illustreert visueel hoe online leren en leren in de klas elkaar aanvullen.

Verschillende auteurs hebben geprobeerd om tot een meer concrete beschrijving van blended learning te komen. Enkele voorbeelden van conceptualiseringen die in de literatuur worden onderscheiden, zijn:

  • Inclusieve conceptualisering: Deze benadering beschouwt blended learning breed en stelt dat elke combinatie van face-to-face en online leren onder deze noemer kan vallen. Dit omvat bijvoorbeeld het combineren van instructiemodaliteiten (zoals online colleges en fysieke werkcolleges), instructiemethoden (zoals hoorcolleges en groepsopdrachten) en face-to-face instructie met computerondersteunde instructie. Deze brede interpretatie kan echter problematisch zijn omdat vrijwel elk onderwijssysteem hierdoor als blended learning kan worden bestempeld.
  • Kwaliteitsconceptualisering: Deze conceptualisering legt de nadruk op het verbeteren van de onderwijskwaliteit door de voordelen van face-to-face en online leren op een doordachte manier te integreren. Het gaat hierbij dus niet alleen om het combineren van beide vormen van leren, maar ook om de manier waarop dit gebeurt.
  • Kwantiteitsconceptualisering: Deze conceptualisering richt zich op de verhouding tussen face-to-face en online leren. Volgens deze benadering moet bij blended learning een substantieel deel van de cursusinhoud zowel online als fysiek worden aangeboden. Eén definitie stelt dat tussen 30% en 79% van de content online moet worden aangeboden om van blended learning te kunnen spreken.
  • Synchrone conceptualisering: Deze conceptualisering benadrukt de realtime aspecten van blended learning. Het gaat hierbij om onderwijs waarbij studenten op afstand deelnemen aan lessen op locatie met behulp van synchrone technologieën zoals videoconferencing en virtual reality.

Overige conceptualiseringen:

Naast deze vier veelgenoemde conceptualiseringen, bestaan er nog talloze andere interpretaties van blended learning. Zo wordt blended learning ook wel beschreven als:

  • Het integreren van verschillende instructiemethoden.
  • Het gebruiken van actieve leerstrategieën en diverse pedagogische benaderingen.
  • Het combineren van synchrone en asynchrone online leeractiviteiten.
  • Het bieden van toegang tot rijke leermaterialen en cursuscontent.
  • Het faciliteren van snelle feedback op de voortgang van studenten.

Belang van duidelijke definities:

De grote variatie aan conceptualiseringen maakt het belangrijk dat onderzoekers en docenten expliciet aangeven welke definitie van blended learning zij hanteren. Het gebruik van meer beschrijvende termen, zoals blended synchroon leren of flipped classroom, kan hierbij helpen om de gebruikte conceptualisering te verduidelijken. Een heldere definitie van blended learning is essentieel om de ontwikkeling van blended learning als onderzoeksgebied en als onderwijspraktijk te bevorderen.

Bronnen

Castro, R. (2019). Blended learning in higher education: Trends and capabilities. *Education and Information Technologies, 24*(3), 2523-2546. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09886-3

Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? *TechTrends, 63*(5), 564-569. https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5

Smith, K., & Hill, J. (2019). Defining the nature of blended learning through its depiction in current research. *Higher Education Research & Development, 38*(2), 383-397. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1517732

Verantwoording

Bovenstaande tekst (met uitzondering van de bronnen) is geschreven door NotebookLM van Google. Perplexity definieert deze applicatie als volgt:
NotebookLM is een experimenteel product van Google dat een AI-gebaseerde notitieboekfunctie biedt om gebruikers te helpen bij het verwerken en ordenen van informatie uit verschillende bronnen. Het is een virtuele onderzoeksassistent die automatisch samenvattingen kan maken, vragen kan beantwoorden en nieuwe ideeën kan genereren op basis van de door de gebruiker geselecteerde bronnen. NotebookLM gebruikt de kracht van taalmodellen om de informatie uit deze bronnen te verwerken en te analyseren, en biedt een persoonlijke AI-ervaring door de taalmodel te “gronden” in de door de gebruiker geselecteerde bronnen

Ik heb een notebook gevoed met diverse artikelen over blended learning. Ik heb de volgende opdracht gegeven: Welke conceptualiseringen van blended learning kun je onderscheiden? De tekst heb ik letterlijk overgenomen, nadat ik de inhoud heb gecheckt. Vervolgens heb ik de drie bronnen, die gebruikt zijn door NotebookLM, online gezocht en de citaten gekopieerd. Ik heb ChatGPT 4-o gevraagd: Herschrijf de volgende bronnen in APA-stijl en zet ze op alfabetische volgorde (achternaam eerste auteur). In totaal heeft me het schrijven van deze blogpost vijfentwintig minuten gekost. Het zoeken van de bronnen en het schrijven van de verantwoording kostte de meeste tijd.

Doel van deze exercitie is het testen van NotebookLM van Google op bruikbaarheid voor mijn werk.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *