Hoe gebruiken Amerikaanse docenten in het voortgezet onderwijs AI (onderzoek)?

Onderzoek van Carnegie Learning onder bijna 800 respondenten schetst een gemengd beeld van het gebruik en de percepties van AI binnen het Amerikaanse K-12 onderwijs.

Gebruik AI door docenten en schoolleiders
Bron: Carnegie Learning, 2024

Directeuren en bestuurders zijn bijvoorbeeld positiever ten aanzien van de potentie om leerprocessen en ondersteunende processen te verbeteren dan docenten. Veel docenten geven aan dat hun vertrouwen in en het gebruik van AI zonder adequate professionalisering en beleid, beperkt blijft. De respondenten schetsen desalniettemin een algemeen optimistisch beeld ten aanzien van de capaciteiten van AI. Wel benadert men deze technologie met de nodige voorbehoud, concluderen de onderzoekers.

Hier zijn enkele kernpunten uit het onderzoek:

  • Gebruik van AI door medewerkers. Ongeveer de helft van de docenten maakt soms tot altijd gebruik van AI, voornamelijk voor taken zoals brainstormen, het creëren van onderwijsmaterialen en lesplanning. Slechts 10% zet AI in voor het beoordelen van opdrachten. Schoolleiders gebruiken AI vaker dan docenten.
  • Percepties over AI.  Een aanzienlijke meerderheid (77%) van de respondenten ziet de voordelen van AI, maar slechts 56% maakt hier actief gebruik van. Er is dus sprake van een kloof tussen de erkenning van het potentieel van AI en de daadwerkelijke toepassing ervan.
  • Voordelen van AI. De grootste winst voor respondenten die AI gebruiken, is een vermindering van de tijd die besteed wordt aan administratieve taken. Andere voordelen zijn onder meer gepersonaliseerde leerervaringen, verbeterde betrokkenheid en leerresultaten van lerenden. Als grootste voordeel voor lerenden noemen de respondenten: concepten of onderwerpen beter begrijpen.
  • Uitdagingen en zorgen. De grootste uitdagingen zijn het gebruik van AI voor fraude door lerenden, direct gevolgd door een gebrek aan professionalisering en ondersteuning. 27% van de respondenten noemt moeite met het integreren van AI-tools in het curriculum de grootste uitdaging. 24% geeft aan privacy de belangrijkste uitdaging te vinden. Wat betreft de privacy, voelt een aanzienlijk deel van de respondenten zich enigszins bezorgd over de gegevensverzameling gericht op leerlingen. 61% van de respondenten -met name docenten- verbiedt lerenden om AI te gebruiken.
  • Beleid en professionalisering. De overgrote meerderheid van de respondenten hanteert nog geen beleid ten aanzien van het gebruik van AI binnen de onderwijsinstelling. Verder vindt 93% van de leidinggevenden het belangrijk om docenten te professionaliseren op het gebied van AI, maar heeft slechts 25% van hun scholen of districten dit al gedaan. De meeste lerenden zijn ook nog niet wegwijs gemaakt in het gebruik van AI.

De onderzoekers concluderen:

Ons rapport over 2024 AI in het onderwijs laat onder andere een duidelijk verschil zien tussen het enthousiasme van leidinggevenden en scepsis bij docenten. Terwijl leidinggevenden de mogelijkheden van AI gretig overnemen, koesteren docenten twijfels zonder de juiste training en waarborgen. Maar over het algemeen overheerst voorzichtig optimisme.
De bevindingen bevestigen dat AI de efficiëntie, betrokkenheid en gelijkwaardigheid kan vergroten als het op een doordachte manier wordt geïmplementeerd. Naarmate het gebruik toeneemt, blijft het echter van het grootste belang om ethische dilemma’s aan te pakken, van de privacy van studentengegevens tot bedreigingen voor de academische integriteit.

Zij formuleren ook aanbevelingen:

  • Ontwikkel uitgebreide beleidsmaatregelen op district- en staatsniveau om het ethisch gebruik van AI te reguleren, met prioriteit voor de bescherming van lerenden en ondersteuning van docenten.
  • Bied docenten uitgebreide en voortdurende professionele ontwikkelingsmogelijkheden om hun kennis en vaardigheden op het gebied van AI te vergroten en zorg voor gelijke toegang tot deze professionalisering.
  • Voer verder onderzoek uit om inzichten van docenten te blijven verzamelen en de daadwerkelijke effecten op leerresultaten over tijd te beoordelen naarmate de adoptie van AI toeneemt.
  • Stimuleer open dialoog via conferenties en fora van communities die zich richten op de beste toepassingen voor AI en het oplossen van uitdagingen rondom de implementatie.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *