Consciëntieusheid en intrinsieke motivatie belangrijk voor studieprestaties  en competenties voor werksucces (#in)

Gisteren is door diverse media (waaronder Science Guide) aandacht besteedt aan de dissertatie Determinants of success: a longitudinal study in higher  professional education van Rutger Kappe, waarop deze vandaag is gepromoveerd. Kappe doet hier in verslag van zijn onderzoek naar de studentkenmerken in relatie tot het succesvol afronden van een hogere beroepsopleiding op HRM gebied.

Tevens wordt onderzocht welke kenmerken gerelateerd zijn aan het latere werksucces van studenten en welke rol opleidingsprestaties daarbij spelen. Specifiek wordt de relatie tussen intelligentie, persoonlijkheid, motivatie, leerstijlen en competenties aan de ene kant, en academische prestaties en succes in de eerste fase van de carrière aan de andere kant, onderzocht.

Studentkenmerken zijn dan intelligentie, persoonlijkheidskenmerken (zoals openheid of extraversie), motivatie, specifieke persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen. Het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan zijn onderzoek bedraagt 148. Een beperkte groep, dus, waardoor je voorzichtig moet zijn met generaliseren.

Belangrijke bevindingen zijn:

  • Er is een positieve en stabiele relatie tussen intelligentie en studiecijfers, tijdens de studie.
  • Consciëntieusheid is veel belangrijker voor het behalen van goede studieprestaties dan intelligentie. Dit persoonlijkheidskenmerk maakt namelijk dat studenten meer volhardend zijn, en beter georganiseerd dan andere studenten.
  • Intrinsieke motivatie is belangrijker voor studieprestaties dan intelligentie, maar minder belangrijk dan consciëntieusheid. Deze laatste variabele hangt samen met motivatie.
  • Studiemotivatie is ook positief van invloed op studieprestaties.
  • Leerstijlen zijn niet van invloed op studieprestaties. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Kappe een zeer omstreden leerstijlenvragenlijst heeft gebruikt. Ik heb al eerder geblogd over de beperkingen van leerstijlen.De tabel in het artikel, waarnaar ik verwijs, illustreert dat.
  • Consciëntieusheid, openheid en intrinsieke motivatie zijn positief van invloed op de studieduur (studenten met deze kenmerken studeren korter).
  • Opvallend is dat de set van mogelijk voorspellende variabelen 29% van de variantie in bepaalde variabelen voor werksucces bepalen. Intelligentie maakt daar deel van uit, net als consciëntieusheid en intrinsieke motivatie. De onderzoeker vindt nu wel enig verband tussen twee leerstijlen en objectieve criteria voor werksucces.
  • Opvallend is ook dat Kappe een positieve relatie heeft ontdekt tussen competenties en werksucces. Hij noemt dit "een duidelijke steun aan de waarde van competentiegerelateerde onderwijsmethoden." Een boodschap die onderwijsbeleidmakers momenteel als 'niet handig' in de oren zal klinken, en daarom vermoedelijk weinig aandacht krijgt.

Kappe beveelt onder meer aan om als instelling voor hoger onderwijs bij de toelating gebruik te maken van persoonlijkheidstests of motivatievragenlijsten. Tegelijkertijd roept de promovendus ook op tot terughoudendheid:

Niet alleen blijft veel variantie in studiesucces onverklaard, tevens dient in acht genomen te worden dat de studenten in dit onderzoek de vragenlijsten belangeloos invulden wat in geval van gebruik ten behoeve van selectie heel anders ligt.

Desalniettemin moet je als onderwijsinstelling aandacht besteden aan persoonlijkheid en motivatie, en niet alleen (of vooral) aan intelligentie en leerstijlen.

Behalve deze waarschuwing, lijkt het mij ook belangrijk om deze bevindingen niet onmiddellijk  te generaliseren. Vooral niet naar andere onderwijssectoren. Wellicht zullen de uitkomsten van dit onderzoek in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs anders uitvallen. We weten het niet. De vraag van Het Nieuwe Beroepsonderwijs

Houden wij met deze wetenschap in het mbo al genoeg rekening?

is dan ook niet met een simpel 'ja' of 'nee' te beantwoorden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: