Generatieve AI: Rathenau Scan (en uitkomst peiling behoefte bloemlezingen generatieve AI)

Het Rathenau Instituut heeft een scan over generatieve AI (GAI) samengesteld waarin men de balans probeert op te maken ten aanzien van een ontwikkeling die flink in beweging is. Deze blogpost bevat een bespreking van dit rapport. Ik doe ook verslag van mijn peiling over de behoefte aan bloemlezingen op het gebied van ChatGPT en aanverwante technologieën.

Rathenau GAI scanHet Rathenau Instituut gaat in dit rapport in op: wat is generatieve AI, wat kan het nu, en wat misschien later? Welke kansen, risico’s voor publieke waarden en beleidsopties zijn ermee verbonden?

In het eerste hoofdstuk beschrijven de samenstellers op een toegankelijke manier wat generatieve AI (GAI) is. Zij stellen onder meer dat deze AI-systemen automatisch content kunnen creëren zoals samenvattingen of afbeeldingen, en dat generatieve AI een subgroep zijn van lerende AI-systemen, met enkele bijzondere eigenschappen. Deze systemen zijn bijzonder vaardig in taal, kunnen werken met diverse modaliteiten zoals beeld en geluid, en zijn geschikt maakt voor diverse toepassingen. Deze eigenschappen onderscheiden generatieve AI van ‘narrow AI’, die slechts voor één specifieke taak is getraind.

In hoofdstuk twee kun je lezen dat generatieve AI verschillende rollen kan vervullen, zoals een leerinstrument, een productietool, een complexe probleemoplosser, en zelfs als een middel voor het creëren van ervaringen. Deze rollen bieden de nodige kansen en zullen ook van invloed zijn op verschillende maatschappelijke domeinen.

De auteurs stellen echter ook dat deze technologie beperkingen en risico’s met zich meebrengt. De systemen genereren antwoorden op basis van waarschijnlijkheid, wat kan leiden tot incorrecte of discriminerende content. Daarnaast zijn de algoritmes complex, waardoor hun werking zelfs voor ontwikkelaars beperkt begrijpelijk is. Deze risico’s kunnen publieke waarden ondermijnen die in drie thema’s worden geclusterd: veiligheid (zoals privacy, vooroordelen en foute informatie), mensgerichtheid (impact op cognitieve, sociale en culturele ontwikkeling), en eerlijkheid (vragen over wie profiteert en wie de lasten draagt, werkverandering, creatieve beroepen, en milieu-impact). Bestaande risico’s in de digitale samenleving worden door GAI versterkt en nieuwe worden geïntroduceerd.

De Generatieve AI-scan adviseert het kabinet om een strategie te ontwikkelen om de grip op deze technologie te verbeteren. Dit omvat het evalueren en aanscherpen van Nederlands en Europees beleid, het ondersteunen van toezicht, het maken van afspraken met ontwikkelaars, en de samenleving waarschuwen voor de risico’s van GAI. Het rapport benadrukt het belang van een wereldwijde benadering van de risico’s van GAI en biedt vijf handelingsopties voor het kabinet: het vermogen creëren om schadelijke GAI-toepassingen van de markt te halen, zorgen voor toekomstbestendige juridische kaders, investeren in internationaal AI-beleid, een agenda opstellen voor maatschappelijk verantwoorde GAI, en het stimuleren van maatschappelijk debat over de wenselijkheid van GAI.

Mijn opmerkingen

Deze scan is een informatief document, mede dankzij enkele handige infographics. De toelichting op GAI is erg zinvol voor niet-ingewijden. Kansen en risico’s zijn overzichtelijk geclusterd en de auteurs wijzen op relevante beleidsmaatregelen. Het Rathenau Instituut probeert de balans op te maken van de ontwikkeling van GAI. Toch vind ik het rapport niet echt in balans. Het accent ligt op de risico’s, en minder op de kansen. Er wordt ook niet aangegeven hoe groot een risico is, en hoe groot de impact kan zijn. Bijvoorbeeld het risico dat je een taalmodel kunt voeden met foutieve informatie. Bovendien mis ik bij de handelingsopties de aandacht voor digitale geletterdheid waar AI m.i. een cruciaal onderdeel van is. Je kunt m.i. risico’s op het gebied van GAI beheersen als je wijs omgaat met deze technologieën. Je kunt namelijk vermijden dat een applicatie als ChatGPT gaat hallucineren. Dit is namelijk afhankelijk van de prompts die je invoert.

Rathenau Instituut (2023). Generatieve AI. Den Haag. Auteurs: Hamer, J., L. Kool, B. Hijstek, Q. van Eeden en D. Das

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

Nota bene

Zoals je merkt, ben ik uitgebreider ingegaan op op één bijdrage rond generatieve AI, en heb ik vandaag geen bloemlezing geschreven. Dat is het resultaat van de vraag die ik twee weken geleden heb gesteld (N=39):

Peiling behoefte bloemgezingen GAI

Ik zal dus voortaan regelmatig uitgebreider schrijven over één publicatie of één aspect van generatieve AI.

Andere bronnen over generatieve AI

Ik wil wel nog een aantal links van bijdragen met jullie delen die ik niet ga bespreken:

 1. ChatGPT’s One-year Anniversary: Are Open-Source Large Language Models Catching up?
 2. Guide to Which AI to Use: ChatGPT Anniversary Edition
 3. Introducing Gemini: our largest and most capable AI model
 4. Google Gemini: claims to outperform GPT-4 and expert humans
 5. Google Deepmind’s new Gemini model looks amazing
 6. What is Gemini? Everything you should know about Google’s new AI model
 7. Google Reveals Gemini, Its Much-Anticipated Large Language Model
 8. Google Unveils Gemini: A Multimodal AI Leap Forward
 9. Microsoft’s Copilot is getting OpenAI’s latest models
 10. Will AI companions replace the prospectus?
 11. Prepping for the unanticipated: AI applications in higher ed
 12. Bain & Company Technology Report 2023
 13. How to Decide that Large Language Models Have Beliefs
 14. Web3 and AI: A blueprint for learning architecture
 15. ChatGPT and the rise of semi-humans
 16. Elon Musk and Larry Page’s AI Debate Led to OpenAI and an Industry Boom
 17. Why OpenAI needs Microsoft on its board
 18. Amazon AI initiative includes scholarships, free AI courses
 19. AI in Education Playlist for Learning on the Go
 20. Best AI Chatbots for Education
 21. Streaming Technology: The Impact On Education And Training
 22. Is ChatGPT the New CliffsNotes?
 23. Pros And Cons of AI in Education
 24. Helping Educators Navigate AI and Education
 25. ChatGPT complicates Education versus Assessment
 26. How to ChatGPT-proof Analysis Assignments
 27. AI in Higher Ed: Hype, Harm, or Help
 28. ThingLink: How to use it to teach
 29. Practical AI strategies for the classroom
 30. 5 Ways Higher Ed Can Leverage GenAI
 31. 90% of educators see AI as a beacon for more accessible education
 32. Embracing Artificial Intelligence in the Classroom
 33. 6 ways to prepare students for an AI future
 34. AI And The Student Experience: What Lies Ahead For Education?
 35. Psychologist explains what ‘mind-reading’ AI can do
 36. Generating a single AI image has a deep environmental cost
 37. Due to AI: We are about to enter the era of mass spying
 38. Luisteren naar AI-techneuten die einde van de mensheid vrezen?
 39. What year 2 of the generative AI craze will look like, according to 41 experts
 40. Open Source Intelligence (OSINT) Guide
 41. Generative AI and the future of Content Creation
 42. How to tell whether content was generated by AI
 43. AI ChatGPT: The End of Thinking Skills?
 44. How online influencers and idols are using generative AI
 45. 25  things that AI will never be able to do
 46. Who’s Who Behind the Modern Artificial Intelligence Movement
 47. Technology Predictions 2024
 48. 6 generative AI hazards IT leaders should avoid
 49. Meta launches a standalone AI-powered image generator
 50. Meta’s new AI image generator was trained on 1.1 billion Instagram and Facebook photos
 51. The industry talking the most about AI jobs is not tech, according to LinkedIn
 52. Future of Work Report November 2023 AI at Work
 53. 3 things workers can do to prepare for AI and the future of work
 54. Preparing For The Future Of AI Computing
 55. Navigating the Workplace in the Age of AI
 56. Where are we at with generative AI?
 57. Een jaar ChatGPT: bedrijven zijn er druk mee, ook terughoudend
 58. AI-powered digital colleagues: Some ‘safe’ jobs could be vulnerable
 59. FOCUS on AI in L&D
 60. Bold Predictions for GPT-5: The Next Leap in AI Evolution
 61. You Need a Generative AI Strategy
 62. Google Lanceert AI-Technologie Waarmee Het Voorsprong Op Concurrentie Wil
 63. Google Gemini AI
 64. Using AI Tools for Summarizing and Reviewing
 65. Study Examines Impact of Being Wrongly Accused of Cheating by Using ChatGPT
 66. Vrijstelling Open Source Kunstmatige Intelligentie AI Wetsvoorstel Europese
 67. Unlocking the Potential of Generative AI: Three Key Questions for Government Agencies
 68. Transforming Communications with Copilot for Microsoft 365
 69. Claude 2.1 Prompting
 70. From Digital Native to AI-Empowered Learning in the Age of Artificial Intelligence
 71. Google Gemini Misrepresentation AI Accusation
 72. How Artificial Intelligence Can Help the Visually Impaired
 73. Matthew Butterick AI Copyright Lawsuits OpenAI Meta
 74. Google’s NotebookLM AI: Ultimate Writing Assistant
 75. Unlocking Generative AI’s Greatest Growth Opportunities
 76. Amazon Q is a Generative AI Copilot
 77. Voorlopig Standpunt Generatieve AI Kabinet
 78. Amazon Unveils Q: An AI-Powered Chatbot for Businesses
 79. De AI Verordening Is Er Maar Wij Zijn Sceptisch
 80. Opinion: Rethinking Higher Education in the World of AI
 81. 5 Ways AI Assistive Technology Tools Can Help Students
 82. New White Paper Launch: Generative AI in Scholarly Communications
 83. EU Sluit Voorlopig Akkoord Over Regels Voor Kunstmatige Intelligentie
 84. In Digital and AI Transformations, Start with the Problem, Not the Technology
 85. Gemini: Almost Instant ChatGPT-4 Abilities

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *