Herkennen docenten teksten die door AI zijn gegenereerd?

Binnen het onderwijs zijn er de nodige zorgen als het gaat om het beoordelen van teksten die door lerenden met behulp van generatieve AI zijn geschreven. Je beschikt niet over technologische hulpmiddelen om dit op een betrouwbare manier te checken. Maar kun je dit dan als docent niet herkennen op basis van jouw expertise? Dat blijkt tegen te vallen, blijkt uit onderzoek.

Afbeelding van een robot en een mens die beiden een tekst schrijven.
DALL-E: afbeelding van een robot en een mens die beiden een tekst schrijven.

Fleckenstein en collega’s hebben twee studies uitgevoerd met als hoofdvragen:

1. Kunnen docenten AI-gegenereerde teksten onderscheiden van teksten die door lerenden zijn geschreven?
2. Hoe zeker zijn docenten in het identificeren van de bron?
3. Hoe beoordelen docenten tekstkenmerken zoals algehele kwaliteit, taal, structuur en inhoud in relatie tot hun veronderstelde en werkelijke bron?

In Studie 1 onderzochten zij deze onderzoeksvragen bij een steekproef van docenten in opleiding met weinig onderwijservaring en Engels als vreemde taal. In Studie 2 hebben zij onderzoek gedaan bij meer ervaren docenten met Engels als moedertaal.

Eén van de aanleidingen voor deze studies is dat in de literatuur suggesties worden gedaan over hoe te checken of teksten door generatieve AI zijn gegenereerd. Specifieke patronen en onregelmatigheden in de taal en onwetendheid over de context kunnen wijzen op AI, terwijl grammatica- en spelfouten meestal voorkomen in teksten geschreven door mensen. Er is echter volgens de onderzoekers nog geen empirisch bewijs over hoe moeilijk het werkelijk is voor docenten om AI-gegenereerde teksten te identificeren en hoe zij deze teksten beoordelen in vergelijking met werk van lerenden. De studies van Fleckenstein cs willen voorzien in deze onderzoeksleemte.

Bronidentificatie en vertrouwen

Beide studies laten zien dat docenten in opleiding en ervaren docenten moeite hadden met het maken van een onderscheid tussen AI-gegenereerde teksten en teksten geschreven door lerenden. Docenten in opleiding konden de bron van de teksten niet correct identificeren, ongeacht of ze door lerenden of door AI waren geschreven en ongeacht het kwaliteitsniveau van de tekst. Ervaren docenten konden zwakke teksten niet correct identificeren, maar waren succesvoller bij het beoordelen van kwalitatief goede teksten. Dit komt deels doordat zij de meeste zwakke teksten als werk van lerenden beoordeelden. De onderzoekers schrijven dat ervaren docenten waarschijnlijk beter in staat zijn om te herkennen wanneer goede teksten door AI zijn geproduceerd, maar niet superieur zijn in het identificeren van de bronnen van zwakke teksten. Een verklaring kan zijn dat ervaren docenten zich mogelijk niet voorstellen dat computers ook zwakke teksten kunnen schrijven, inclusief eenvoudige grammatica- of spelfouten. Volgens de onderzoekers onderstreept dit de noodzaak om docenten vertrouwd te maken met de mogelijkheden van AI.

Beoordeling van de kwaliteit van de tekst

Fleckenstein cs schrijven dat docenten in beide studies AI-gegenereerde teksten niet positiever beoordeelden dan teksten die door lerenden waren geschreven. Ervaren docenten gaven hogere scores aan AI-gegenereerde teksten wanneer de kwaliteit hoog was. Een mogelijke verklaring is dat teksten die door lerenden waren geschreven tekortkomingen bevatten omdat ze in een vreemde taal zijn geschreven. De verschillende beoordelingen van de twee soorten teksten leidde niet tot een betere herkenning van de bron. Kenmerken van de teksten die er toe bijdroegen dat docenten door AI gegenereerde teksten positiever beoordeelden, hielpen niet bij het identificeren van de bron.

Implicaties

Het feit dat docenten het verschil tussen door lerenden geschreven en door AI gegenereerde teksten niet kunnen zien, heeft volgens de onderzoekers implicaties voor het onderwijs. Bij het bepalen van evaluatiecriteria moet je er volgens Fleckenstein cs rekening houden met de aanwezigheid van AI-gegenereerde teksten. Docenten moeten volgens de onderzoekers mogelijk hun onderwijs- en beoordelingsstrategieën heroverwegen. Daarnaast is er behoefte aan uitgebreide voorlichting over ‘academische integriteit’ en verantwoordelijk AI-gebruik om ervoor te zorgen dat lerenden zich bewust zijn van de ethische implicaties van het gebruik van AI-tools binnen het onderwijs.

Mijn opmerkingen

Mogelijk is het opleidingsniveau van lerenden ook van invloed op zaken als bronidentificatie, en zijn meer ervaren docenten in het middelbaar beroepsonderwijs eerder in staat om te herkennen als een tekst niet door hun studenten is geschreven, dan bijvoorbeeld docenten van een masteropleiding. Daar komt bij dat het nogal wat uit kan maken in welke taal de tekst gegenereerd is. Het maakt nogal wat uit of een tekst Engelstalig is of Nederlandstalig. Nederlandstalige teksten, die door generatieve AI zijn geschreven, kenmerken zich vaak door een Amerikaanse stijl die zich uit in termen als ‘diepgaand’ of ‘cruciaal’. Je kunt dit overigens wel beïnvloeden door in de ‘prompt’ of GPT/Gem aan te geven dat rekening gehouden moet worden met de Nederlandse cultuur.

Andere bronnen over generatieve AI

  1. How can we imagine a new university?
  2. How Teachers Are Pondering the Ethics of AI
  3. Microsoft’s New Recall Feature Will Record Everything You Do on Your PC
  4. Can Linguistic Fingerprinting Guard Against AI Cheating?
  5. Introducing Copilot PCs: The Official Microsoft Announcement
  6. Khanmigo: The Khan Academy’s AI Chatbot is Now Free for Teachers
  7. Ik Zie De Opkomst Van AI Ook Als Een Kans Om Het Onderwijs Weer Terug Te Humaniseren
  8. OpenAI Licensing Deal with Wall Street Journal and News Corp
  9. Scarlett Johansson vs. OpenAI: The Legal Right to Publicity and Likeness
  10. The 4 Types of Generative AI Transforming Our World
  11. My Perspective on AI in Education
  12. AI Ethics and Legal Concerns in Classrooms
  13. OpenAI’s ChatGPT Launches ‘GPT-4o Desktop app
  14. Is teaching becoming obsolete with GPT-4o?
  15. ChatGPT-4o brings 50 languages and multimodal access to education. For free
  16. New ChatGPT-4o eyed for better learning at universities
  17. ChatGPT GPT-4o Can Flirt. What Could Go Wrong?
  18. What if LLMs were actually interesting to talk to?
  19. It’s the End of Google Search As We Know It
  20. New name for unwanted AI-generated content
  21. Strategies for Integrating Generative AI into Higher Education
  22. Generative AI is Doomed
  23. Academic Approach to AI Maturing as Technology Evolves
  24. Harvard/Google use AI to Produce Astonishing 3D Map of Brain Tissue
  25. Artificial Intelligence Revolutionizing eLearning
  26. ‘Please’ and ‘Thank you’ in prompt engineering counts when using generative AI
  27. AI-powered education needs shift in leadership approach
  28. Hybrid Worlds 2024: Going Where We’ve Never Gone Before
  29. 5 AI grading predictions for the year 2030
  30. Incorporating ChatGPT in Language Education and Beyond
  31. How Educators Are Using AI to Do Their Jobs
  32. What Role Does AI Play In My Life As A Teacher?
  33. AI Classroom Hype Is All Wrong, Some Educators Say
  34. Embracing AI’s Disruption in Higher Education
  35. Expanding Microsoft Copilot Access in Education
  36. AI-Assisted Tutoring: The Future Of Personalized Learning Support
  37. Power of Generative AI: A Call to Action for Educators
  38. Thinking about assessments and AI in a completely different way
  39. Students, digital devices and success
  40. What we had learned about teaching with AI over the past year
  41. GenAI and Education: Beyond the hype
  42. Sal Khan: How AI could save (not destroy) education
  43. Sal Khan AI can become every student’s personal tutor
  44. Khan Academy: We’re Invested in Making AI Better at Math Tutoring
  45. How to Create Your AI School Guidance
  46. AI Bits Episode 1 – AI Won’t Transform Education
  47. 5 ways teachers can harness the power of ChatGPT Voice Assistants
  48. Higher education will be digitised; needs to meet the needs of the people
  49. How can AI be used in education?
  50. ChatGPT hurt K-12 education more than help
  51. 10 Best Virtual Reality In Education – May 2024
  52. Thousands of AI Authors on the Future of AI
  53. More than half of students continue to use AI to write papers
  54. Risks of AI models in the wrong hands
  55. Apple will bring ChatGPT to iOS 18
  56. Meta stuck its AI in a pair of smart Ray-Bans
  57. Integrating AI in academic research – Changing the paradigm
  58. Writing Academic Integrity Statements in the Age of AI
  59. A Comprehensive Blueprint for Digital Transformation in Education
  60. L&D’s Imperative for AI: Upskilling
  61. AI at Work: Work Trend Index from Microsoft and LinkedIn

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *