Is AI een soort zeepbel?

Ik sta positief-kritisch ten opzichte van generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT. Ik zie veel mogelijkheden en kansen, maar heb ook oog voor risico’s en beperkingen. Cory Doctorow kijkt vooral met een kritische blik naar technologische ontwikkelingen. In What Kind of Bubble is AI? vergelijkt hij de huidige situatie rondom AI met een technologische zeepbel, waarbij hij parallellen trekt met eerdere ’tech-bubbels’ zoals de dotcom-zeepbel. Ik heb daar wel wat op aan te merken.

conceptual image of artificial intelligence as a bursting bubble, designed to illustrate the idea of AI technologies or concepts being fragile or ephemeral.
DALL-E: conceptual image of artificial intelligence as a bursting bubble, designed to illustrate the idea of AI technologies or concepts being fragile or ephemeral.

Cory Doctorow onderscheidt wee soorten ’tech bubbels’: degenen die iets achterlaten en degenen die niets achterlaten. Hij illustreert dit met de nasleep van de dotcom-bubbel, die ondanks de ineenstorting met veel negatieve effecten, leidde tot een vruchtbare grond voor vernieuwing dankzij  goedkope kantoorruimtes en een generatie technologisch onderlegde professionals met diverse achtergronden. Deze periode leidde uiteindelijk tot bloei van technologische innovatie, gedreven door creativiteit en behoefte in plaats van enkel winst.

De cryptomunt/NFT-bubbel of financiële derivaten die de financiële crisis van 2008 veroorzaakten -dat zijn twee verschillende zaken- hebben volgens Doctorow weinig tot geen bruikbare restanten achtergelaten. Opgedane kennis over gebrekkige algoritmen voor het afdekken van risico’s kan niet meer worden hergebruikt, en er was onder meer ook sprake van van fraude.

Hij stelt dat de AI-zeepbel, hoewel volgens hem vol met fraude en hype, mogelijk iets waardevols kan achterlaten wanneer deze barst. Hij vergelijkt dit met de WorldCom-fraude, die ondanks de negatieve impact, toch een bruikbaar netwerk van glasvezel achterliet.

Doctorow is echter sceptisch over de levensvatbaarheid van AI op lange termijn, gezien de hoge kosten voor het maken en onderhouden van grote AI-modellen. Hij benadrukt dat de echte waarde van AI in praktische toepassingen zou moeten liggen, zoals in de gezondheidszorg, maar dat de realiteit vaak neerkomt op het verhogen van de productiviteit ten koste van werknemers. Hij schrijft onder meer:

AI companies are implicitly betting that their customers will buy AI for highly consequential automation, fire workers, and cause physical, mental and economic harm to their own customers as a result, somehow escaping liability for these harms.

Hij waarschuwt verder dat veel AI-toepassingen, zoals zelfrijdende auto’s, niet alleen duur zijn, maar ook potentieel gevaarlijk, wat zou kunnen leiden tot strenge regelgeving en een beperkte markt voor dergelijke technologieën. Doctorow ziet wel potentie in kleinere AI-modellen en benadrukt de waarde van de vaardigheden die mensen opdoen door te werken met AI-technologieën.

Ten slotte stelt Doctorow dat het belangrijk is dat beleidsmakers en de technologiegemeenschap niet alleen focussen op de mogelijke gevolgen als de AI-bubbel niet barst, maar ook nadenken over wat er kan worden behouden en geleerd wanneer deze uiteindelijk wel barst.

Mijn opmerkingen

Doctorow heeft m.i. een te eenzijdig blik op technologische ‘zeepbellen’. De ‘dotcom’-zeepbel heeft er toe geleid dat bedrijven die om allerlei redenen niet levensvatbaar bleken te zijn, zijn verdwenen. Bedrijven die dat wel waren -zoals Meta- zijn echter voortdurend doorgegroeid. Er heeft ook nooit een dip in het internetgebruik gezeten. Zie bijvoorbeeld https://www.internetlivestats.com/internet-users/. Investeerders zijn wel kritischer geworden bij het maken van keuzes. Toch zijn technologiebedrijven volgens mij altijd afhankelijk geweest van investeerders en aandelenkoersen. En ik vrees dat dat ook niet gaan veranderen.

Verder gaat Doctorow m.i. voorbij aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI. Ja, het maken en onderhouden van grote modellen kost veel geld. Dat zal naar verwachting gaan veranderen. Technologische ontwikkelingen zullen er toe bijdragen dat je ook niet meer van die enorme taalmodellen nodig hebt om generatieve AI met succes te gebruiken.

Doctorow heeft m.i. ook een te negatief beeld van de impact van AI op bijvoorbeeld werk. Hij gaat voorbij aan het feit dat er in menig land een groot gebrek is aan menskracht, en dat veel werknemers een hoge werkdruk ervaren. AI zal vooral bepaalde taken kunnen overnemen, en veel minder arbeidskrachten vervangen.

Tenslotte houdt Doctorow er m.i. onvoldoende rekening mee dat AI al een lange ontstaansgeschiedenis heeft. Het gaat terug naar de jaren vijftig. Het is een langlopende trend die het afgelopen jaar absoluut ‘hype-achtige’ trekken heeft gekregen. Een deel van de duizenden generatieve AI-startups zal ongetwijfeld niet levensvatbaar blijken te zijn, en verdwijnen of afslanken. Deze ontwikkeling waait echter niet over, net zo min als het internet zelf of de smartphone dat hebben gedaan.

Andere bronnen over generatieve AI

Ik wil ook een aantal links van bijdragen met jullie delen die ik niet ga bespreken:

 1. ChatGPT: How One-Year-Old Child is Changing Higher Education System
 2. OpenAI’s Partnership with Axel Springer
 3. Khanmigos Academic Essay Feedback Tool
 4. OpenAI Geeft Bestuur Meer Macht Voor Veilige AI Ontwikkeling
 5. Teaching Voice and Tone Through ChatGPT
 6. Can AI in Education Foster Human-Centric Learning?
 7. NVIDIA’s CEO on Leading Through the AI Revolution
 8. AI Detectors Discriminate Against Non-Native Speakers
 9. Google’s VideoPoet Project
 10. AI and Education: A Year in Review
 11. Adaptatie en Weerstand: ChatGPT in het Onderwijs
 12. Gemini: Teaching with Google’s Latest AI
 13. Classroom Creatives
 14. Barend Legt Uit: ChatGPT
 15. AI Trust Crisis
 16. Wayfinder Trends Report
 17. AI Can Mimic Students’ Writing Styles
 18. 5 Tips for Teaching with AI and Digital Technology
 19. How to Leverage the Paradox of AI Making HR More Human
 20. How GenAI Could Accelerate Employee Learning and Development
 21. AI in 2023: A Year of Breakthroughs
 22. Chatbots Are Forcing Teachers to Confront the Promise and Peril of AI
 23. Gemini AI: More Powerful Than ChatGPT?
 24. OpenAI’s Guide to Prompt Engineering
 25. AI and the Evolution of the Education System
 26. Perplexity AI Search
 27. International Society for Technology in Education: AI
 28. Academic Integrity 2.0
 29. AI Systems Imitation in 2023
 30. Training Language Models with Textbook Quality Synthetic Data
 31. OpenRouter AI
 32. Educators Must Engage with Students on Gen AI Policy
 33. Barend over prompt engineering
 34. An In-depth Look at Gemini’s Language Abilities
 35. AI Guidance for Schools Toolkit – Practical resources for using AI responsibly
 36. 7 Things You Should Know About Generative AI
 37. How ChatGPT is changing the higher education system
 38. Gartner: What’s new in Artificial Intelligence
 39. 9 Ways To Humanize AI Content
 40. Google’s Gemini Is the Real Start of the Generative AI Boom
 41. 8 AI Tools for Summarizing and Reviewing
 42. Generative AI can enhance equity of access and attainment
 43. ‘Move Fast And Break Things’ Doesn’t Apply To AI
 44. EU has reached a historic regulatory agreement over AI development
 45. The future of eLearning: Emerging technologies and trends
 46. MIT: automated system to teach users when collaborate with AI assistants
 47. Inside OpenAI’s Crisis Over the Future of Artificial Intelligence
 48. Zwaarbevochten wet kunstmatige intelligentie
 49. AI education isn’t just for those who want a career in tech
 50. Weak-to-strong generalization
 51. Cross-Campus Approaches to Building a Generative AI Policy
 52. Educators must engage with students on GenAI policy
 53. In 2024, education will move to adopt AI, but slowly
 54. AI and connectivity: Pillars of the new education revolution
 55. Brisk Teaching – Free AI tool for Teachers
 56. The Power of Authentic Assessment in the Age of AI
 57. When AI in Higher Education means more
 58. Educators: AI Will Play Central Role in Education
 59. Artificial Intelligence In Education: Teachers’ Opinions
 60. 10 Recommendations for Computer Science Education
 61. Creating Training Modules With AI: Ideas And Tools
 62. AI & the Evolution of the Education Landscape
 63. ChatGPT Has Changed Teaching
 64. Future of Education is AI-Powered Content Creation
 65. Ed/Tech must-reads (Full)
 66. Impact of being wrongly accused of cheating by using ChatGPT
 67. Experts share fears over cultural impacts of Generative AI
 68. OpenAI: deal with Axel Springer on licensing
 69. Seeing AI App from Microsoft
 70. Creating Training Modules With AI
 71. Fourteen Big Data Predictions for 2024
 72. AI Is Transforming Corporate Learning Faster Than Expected
 73. KPMG: 65% of organizations are already using AI

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *