Twee waardevolle bronnen over (generatieve) AI en onderwijs van onze zuiderburen

Op deze weblog publiceer ik met regelmatig over relevante bronnen met betrekking tot (generatieve) AI. Daarbij gaat het vaak om Amerikaanse, Britse of Australische bijdragen. Deze blogpost bevat twee interessante Vlaamse bijdragen. Daarnaast attendeer ik jullie op een aantal andere online artikelen over (generatieve) AI en leren, opleiden en onderwijs, en dit keer op heel veel andere bronnen over (generatieve) AI.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

De eerste Vlaamse bijdrage is een website over AI van het Kenniscentrum Digisprong. Na de introductie vind je hier een visietekst van over artificiële intelligentie (AI) in het Vlaamse onderwijs waarin de noodzaak van verantwoord gebruik van AI in het onderwijs wordt benadrukt. De tekst, opgesteld in samenwerking met het Kenniscentrum Data & Maatschappij en een adviesraad, stelt zeven basisvoorwaarden voor om een balans te vinden tussen de mogelijkheden van AI en de potentiële negatieve effecten, als basis voor verdere acties.

Het Kenniscentrum belicht ook de ethische richtlijnen voor AI in het onderwijs. Dat doet men door middel van een reeks artikelen waarin aan bod komen: het belang van begrip van AI, de voordelen, risico’s, de meerwaarde van AI in het onderwijs, hoe AI onderwijs kan versterken, en de noodzaak om AI-programma’s verantwoord te gebruiken en evalueren. Verder vind je bijdragen over het vermijden van misverstanden en datagebruik, en over bezorgdheden rond AI.

Het effect van AI op de leeromgeving wordt verkend in een artikel dat AI-systemen, data van lerenden en docenten, en de rol van de docent bespreekt. Dit artikel wil een gesprek over de invloed van AI op het onderwijs stimuleren.

Daarnaast behandelt Kenniscentrum Digisprong het gebruik van adaptieve oefenplatformen. Deze technologieën ondersteunen docenten zonder hen te vervangen, waarbij bepaalde taken door technologie worden overgenomen om docenten meer tijd te geven voor andere aspecten van hun rol.

Het Kenniscentrum onderzoekt ook de wereld van AI-tekstschrijvers en de toepassingen ervan in het onderwijs. Dit omvat een beoordeling van de legaliteit, toepasbaarheid en potentiële impact van AI op het onderwijs.

Tot slot gaat het Kenniscentrum in op het gebruik van AI voor afbeeldingen, waarbij de voordelen, aandachtspunten, en auteursrechten worden besproken, en de reactie op het gebruik van AI door lerenden met specifieke referentie naar ChatGPT en de zorgen over de impact ervan op het onderwijs.

De artikelen behandelen veel betekenisvolle thema’s. Het gaat om bijdragen die een beknopt karakter hebben.

Bijdrage twee is -hoe kan het ook anders als je het over ICT in het Vlaamse onderwijs hebt- het thema Artificiële Intelligentie van Klascement. Je kunt hier alle bijdragen over AI binnen de database van Klascement doorzoeken. Daarbij gaat het om

 • Downloadbaar lesmateriaal
 • Interactieve oefening
 • Artikel
 • Website
 • App of software
 • Video
 • Audio
 • Aankondiging
 • Nascholing of activiteit
 • Fysiek materiaal

De bijdragen van Kenniscentrum Digisprong vind je hier ook.

Nota bene: wil je een mooi overzicht van de dominante modellen op het gebied van generatieve AI-toepassingen voor tekst? Lees dan Which AI should I use? Superpowers and the State of Play. Behalve dat hij ingaat op GPT-4 (via ChatGPT Plus of Microsoft’s CoPilot), Anthropic’s Claude 3 Opus, en Google’s Gemini Advanced, bespreekt hij ook onder meer de technologische ontwikkelingen binnen LLM’s, zoals contextvensters en Retrieval Augmented Generation (RAG). Hij legt uit dat tioepassingen zoals GPT-4 en Microsoft’s CoPilot’s nieuwe context kunnen integreren via de contextvensters en RAG, ook al is men bijvoorbeeld slechts tot april 2023 ‘gevoed’ met online data.

Nota bene 2: deze bijdrage van Eric Ofgang wil ik ook meer podium bieden dan alleen een link hieronder op te nemen. Ofgang kies hierin een pragmatische benadering als hert gaat om het waarborgen van menselijke inbreng bij schrijfopdrachten. Hij presenteert acht strategieën waarmee je als docent kunt voorkomen dat lerenden generatieve AI gebruiken om teksten volledig te produceren:

 1. AI-Proof opdrachten: Ofgang adviseert om schrijfopdrachten in populaire AI-tools zoals ChatGPT in te voeren om te zien hoe deze gereageerd wordt. Zo kan een opdracht bijgesteld worden, indien nodig.
 2. Verbieden van clichés: Door het gebruik van clichés te verbieden, kan het gebruik van AI verminderd worden. Dit helpt lerenden ook om betere schrijvers te worden. De vraag is natuurlijk hoe je kunt aantonen dat iets een cliché is.
 3. Incorporeren van recente gebeurtenissen: Ofgang merkt op dat AI-tools moeite hebben met het integreren van recente gebeurtenissen. Dit kan een effectieve methode zijn om AI-gebruik te verminderen.
 4. Vereisen van citaten: AI-tools kunnen moeite hebben met het gebruik van citaten. Het vragen om recente of specifieke citaten kan AI-gebruik verder ontmoedigen.
 5. Persoonlijke opdrachten: Het maken van opdrachten die persoonlijke reflectie vereisen, kan helpen om AI-gebruik te verminderen. AI kan niet persoonlijke ervaringen nabootsen.
 6. Primaire of wetenschappelijke bronnen vereisen: Vraag lerenden bronnen te gebruiken die niet gemakkelijk online toegankelijk zijn.
 7. Interviews en excursies vereisen: Het betrekken van primaire bronnen zoals interviews of excursies vereist menselijke interactie.
 8. Schrijven tijdens de bijeenkomst: Volgens Ofgang kleven hier nadelen aan, maar je kunt deze strategie als laatste redmiddel inzetten.

Andere bronnen over generatieve AI

 1. Tool van de Maand: Animaties maken met Vyond AI
 2. The Human Side of Generative AI: Creating a Path to Productivity
 3. AI-Programma Maakt Kinderen Niet Beter in Wiskunde Maar Wel Zelfstandiger
 4. Human vs Machine
 5. Create Your Own GPTs and Share Them with the World
 6. All AIs Are Not Alike: Some Basic Differences
 7. Inspirerend: Rori is een AI Wiskundeleraar
 8. Artificial Intelligence: More Truthful Hyperbole
 9. Nieuwsblad Article on AI
 10. Tech Solutionisme: Iedere Oplossing is het Probleem
 11. A Teacher’s Guide to Microsoft Copilot
 12. AI Strategy: A Step-by-Step Guide
 13. 5 Generative AI Writing Tools Everyone Should Know About
 14. The Future of Generative AI: 6 Predictions Everyone Should Know About
 15. Don’t You Want Me? Questions to Ask of New AI VLEs
 16. Hoe AI me tijdens SXSW hielp maar ook stress gaf
 17. Inflection AI Launches New Model for Pi Chatbot, Nearly Matches GPT-4
 18. Elke Docent van Hogeschool UCLL AI-Geletterd Tegen Eind 2024
 19. Claude3 Includes Agents: May Be Self-aware
 20. Marilyn Monroe Generative AI Chatbot with Personalized Emotions
 21. Terwijl AI Oprukt in het Onderwijs, Moeten Scholen het Hoofd Koel Houden
 22. Create Your Own GPTs and Share Them
 23. The Strange Case of Altman v. Board at OpenAI
 24. AI Chatbot Models Think in English, Even When Using Other Languages
 25. Pearson Expanding Generative AI Study Tools to More E-Textbooks
 26. Who Pays for Authenticity
 27. EU Parliament Passes AI Act Regulation
 28. Hoe Bedreigend is AI voor Onze Democratie
 29. Lumina AI Onderzoek
 30. Many Gen Z Employees Say ChatGPT Is Giving Better Career Advice Than Their Bosses
 31. De AI Verordening Laat Zien Dat De Europese Unie Meer Woorden Heeft Dan Daden
 32. Quest for AI Chatbots and A Hand for Robots
 33. Hoe Herken Je door AI Gegenereerde Taal: Drie Linguïsten over de Taal van AI
 34. AI School Guidance Document Toolkit
 35. Why Adopting GenAI is So Difficult
 36. Figure Raises $675M at $2.6B Valuation and Signs Collaboration Agreement with OpenAI
 37. Gemini vs ChatGPT: What’s the Difference?
 38. Latest Research Article in PNAS Nexus
 39. AI Moves from 2D to 3D
 40. Artificial Intelligence: Perspectives by Sal Khan
 41. Generative AI Copilots: What’s Hype and Where to Drive Results
 42. Newo AI’s Digital Employee Aims to Revolutionize the Workplace
 43. Top Generative AI Tool Categories
 44. Another Extremely Powerful AI-Powered Chatbot Makes Its Debut
 45. The Surprising Promise and Profound Perils of AIs That Fake Empathy
 46. ChatGPT Slaagt Opnieuw voor Turingtest: De Chatbot is Zelfs een Beter Mens dan Jij
 47. UCT Study Shows Empowering Nature of ChatGPT in Resource Creation
 48. Onderwijsinstructie via AI tijdens operatie
 49. Does Claude Want a Body? Is It Trying Not to Worry Us?
 50. GenAI and the Production of Scholarship
 51. Latest Research in Nature Journal
 52. Instead of Banning AI, ASU is Encouraging It with OpenAI Partnership
 53. Hoe heeft Sora kunnen doen waar andere AI…
 54. Adopting AI at Speed and Scale: The 4IR Push to Stay Competitive
 55. Australian Higher Education Providers to be Asked for GenAI Action Plans
 56. Inflection 2.5 Update
 57. What Is Age-Appropriate Use of AI? 4 Developmental Stages
 58. ChatGPT in the Co-creation Process for Applied Research Projects
 59. AI, Content and Context
 60. AI in Higher Ed
 61. Workplace Learning Report 2024
 62. AI literacy: The newest 21st Century competency
 63. AI Will Shake Up Higher Ed. Are Colleges Ready?
 64. ChatGPT Is a Blurry JPEG of the Web
 65. Ethical, human-centered, equitable AI solutions for education
 66. Generative AI in Higher Education
 67. AI chatbots ’think’ in English, research finds
 68. Did Google’s Gemini Give Us a Glimpse of Education’s Orwellian Future?
 69. Explore potential of AI in Education via Microsoft free 53 min course
 70. GenAI: Differentiating disruptors from disrupted
 71. What if we outsource boring but important work to AI?
 72. How to Use ChatGPT’s Memory Feature
 73. Google introduces a lightweight open AI model called Gemma
 74. Google unveils Genie: AI model creating playable virtual worlds from a single image
 75. Google’s Gemini Is Better Than GPT
 76. Gemini vs. ChatGPT: AI Apps Head-to-Head
 77. Microsoft partners with Mistral in second AI deal beyond OpenAI
 78. The ChatGPT list of lists: A collection of 3000+ prompts, GPTs, use-cases, tools, APIs, extensions, fails and other resources
 79. 7 Awesome and Free AI Tools You Should Know
 80. Sora: What Educators Need to Know About The Video Version of ChatGPT
 81. Tyler Perry warns of AI threat after Sora debut
 82. Perspectives on Generative AI
 83. Researchers propose ‘Antagonistic AI’
 84. AntagonisticAI
 85. On Not Using Generative AI
 86. Could Institutional Policies on Generative AI Hold Back Its Transformative Potential?
 87. Microsoft’s new Orca-Math AI outperforms models 10x larger
 88. Are the LMS & VLE dead?
 89. Can academics tell difference between AI- and human-authored content?
 90. Future of generative AI: Six predictions
 91. AI Optimism vs. Skepticism
 92. AI in Higher Education – Balancing the Risks and Rewards
 93. Gemma: Google Advanced AI Capabilities through Open Source
 94. Building skills, talent, and trust in an AI world
 95. Artificial Intelligence is ready to transform the world
 96. Artificial Superintelligence Could Arrive by 2027, Scientist Predicts
 97. How college professors are using generative AI to teach
 98. AI in education is a public problem
 99. 4 Disruptive Trends For Higher Ed In 2024
 100. Google’s Language Models Are Open Weight, Not Open Source
 101. Driving K-12 Innovation: Generative AI is key
 102. Generative AI – a primer
 103. Guidelines for the Use of Gen AI Across Campus
 104. How all of the world’s school systems can improve learning at scale
 105. Teaching Information Literacy in an Age of Misinformation
 106. Key Hurdles, Accelerators, and Tech Enablers in Education for 2024
 107. Early Childhood Teachers Require a Unique Approach to Tech Coaching
 108. AI Low on Superintendents’ Priority List
 109. Exploring Opportunities and Challenges with Generative AI
 110. IT Leadership Workforce in Higher Education, 2024
 111. How AI Is Reshaping Our Universities
 112. Career Paths to Explore After Completing Class 12
 113. Adult learners a neglected species in the generative AI era
 114. Three AI imperatives for schools in 2024
 115. School Districts are Integrating Generative AI into their Policies
 116. Rethinking AI In The Field Of Education
 117. Harnessing Technology for Engaging Learning Experiences
 118. Instead of Banning AI, ASU is Encouraging OpenAI Partnership
 119. How teachers started using ChatGPT to grade assignments
 120. What Kids Say They Need to Understand How AI Works
 121. Leveraging AI for Strategic Learning: Designing custom Chatbots
 122. Generative AI Open Educational Resources
 123. Researchers create AI worms that can spread from one system to another
 124. Internet a Pandora’s Box? How can we harness it?
 125. AI models make stuff up. How can hallucinations be controlled?
 126. ‘Take this as a threat’ — Copilot is getting unhinged again
 127. Microsoft Copilot GPT-4 free and available to everyone
 128. Concern as the gambling industry embraces AI
 129. An Academic Integrity Policy for Cheating with AI
 130. Generative AI Worm
 131. Topic Modeling: Identify Motivations for Enrolling in Online Professional Development
 132. Enhance Your ADDIE with AI: Eight Prompts to Use Now
 133. Forecasts: GenAI Market to Be Worth $100B by 2028
 134. AI Cheating: Education Needs Its Anti-Doping Movement
 135. We’re already using AI more than we realize
 136. Critical Thinking in the age of AI
 137. Don’t just chat(GPT): turn on critical interrogation
 138. How I Learned to Stop Worrying and Love Robots
 139. AI Report Suggests a Wave of Disruption Is Coming
 140. AI Wants Our Jobs…All of Them
 141. AI and the future of workplace learning
 142. OpenAI goes after blue collar jobs
 143. AI Is Disrupting Professions That Require College Degrees
 144. AI spawns a new generation of job roles
 145. OpenAI goes after blue collar jobs
 146. GenAI and the Future of Work
 147. ‘Future-Proof’ students as AI disrupts the workforce
 148. What white-collar jobs are safe from AI—and which are at risk?
 149. Do we need HR for AI employees?
 150. How To Avoid The AI Side Effects
 151. How to stay relevant in the Generative AI era
 152. Job applicants shut out by AI: ‘Interviewer sounded like Siri’
 153. 30 Emerging Technologies That Will Guide Business Decisions

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.