Het opnemen van hoorcolleges kan leerprestaties negatief beïnvloeden (als…)

Het opnemen van hoorcolleges heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Handig voor studenten die niet in staat zijn het hoorcollege bij te wonen. Nuttig om een hoorcollege (selectief) terug te kijken (bijvoorbeeld kort voor een tentamen), vooral voor studenten die om wat voor reden dan ook moeite hebben de taal van de docent te begrijpen. Studenten vragen hier ook vaak om. Recent onderzoek laat echter zien dat het opnemen van hoorcolleges ook kan leiden tot slechtere leerprestaties.

Martin Edwards en Michael Clinton van het King’s College London hebben onderzoek gedaan naar het bijwonen van hoorcolleges en leerprestaties, voor en na de introductie van het opnemen van hoorcolleges tijdens een bacheloropleiding. De onderzoekers hebben gekeken naar de effecten van de beschikbaarheid van opgenomen hoorcolleges op het gedrag van studenten en naar de effecten van het gebruik van opgenomen hoorcolleges op studenten (en hun prestaties). Zij hebben hiervoor vooral data geanalyseerd (en geen gebruik gemaakt van niet heel betrouwbare zelfrapportages).

In hun onderzoeksartikel beschrijven de auteurs eerst de hypotheses van hun onderzoek, inclusief de achtergronden:

a) De beschikbaarheid van opgenomen hoorcolleges heeft een negatieve relatie met de aanwezigheid van studenten tijdens colleges.
b) Het gebruik van opgenomen hoorcolleges heeft een positieve relatie met het bezoek van hoorcolleges.
c.1) Deelname aan hoorcolleges heeft een positieve relatie met leerprestaties (rekening houdend met algemene academische vaardigheden; de meest gemotiveerde studenten nemen deel aan hoorcolleges ).
c.2) De beschikbaarheid van opgenomen hoorcolleges heeft een negatieve relatie met de leerprestaties van studenten omdat studenten minder vaak aanwezig zijn bij hoorcolleges (rekening houdend met algemene academische vaardigheden).
d.1) Het gebruik van opgenomen hoorcolleges heeft een positieve relatie met leerprestaties.
d.2) Deze relatie is niet significant als je rekening houdt met algemene academische vaardigheden.
e) De relatie tussen het bijwonen van colleges en leerprestaties wordt getemperd door meer gebruik te maken van opgenomen hoorcolleges, zodat de mindere leerprestaties als gevolg van het verminderde deelname worden gecompenseerd door meer gebruik te maken van opgenomen hoorcolleges.

Daarna lichten zij de onderzoeksmethode toe, en beschrijven ze de resultaten. De cursus had bijvoorbeeld betrekking op kwantitatieve onderzoeksmethodes. Veel mogelijk van invloed zijnde factoren waren vergelijkbaar in de jaren waarin het onderzoek zich heeft afgespeeld.

Belangrijke conclusies zijn:

 • De beschikbaarheid van opgenomen hoorcolleges leidt tot een forse daling van van het bezoek aan hoorcolleges en tot lagere leerprestaties (cijfer en diploma). Het negatieve effect op de resultaten wordt vooral beïnvloed door de drastische terugloop van deelname aan hoorcolleges.
 • Er is weliswaar enig bewijs van een klein significant positief verband tussen het gebruik van opgenomen hoorcolleges en sommige aspecten van de leerresultaten. Het effect van opgenomen hoorcolleges is echter grotendeels verwaarloosbaar is, als je rekening houdt met algemene academische vaardigheden..
 • Studenten die een college overslaan, zullen zich later meer moeten inspannen om hun achterstand in te halen. Als zij moeite hebben met de inhoud dan zijn zij niet in staat via persoonlijk contact vragen te stellen ter verduidelijking.
 • Hoorcolleges worden vaak ook gebruikt om informatie over de wijze van beoordelen te verspreiden. Door alleen opnames ervan te bekijken op een later moment, begin je als student mogelijk te laat aan de voorbereiding van de eindbeoordeling.
 • De meest negatieve effecten van opgenomen hoorcolleges betreffen vooral de minder betrokken studenten.
 • Je kunt deelname aan hoorcolleges bevorderen door hoorcolleges meer interactief te maken. Dan ervaren studenten ook de toegevoegde waarde ten opzichte van het bekijken van opnames.
 • Het is belangrijk dat studenten bewust worden gemaakt van de risico’s om vooral gebruik te maken van opgenomen hoorcolleges.

Een aantal opmerkingen van mijn kant:

 • De onderzoekers hebben alleen onderzoek gedaan naar één specifiek vak (kwantitatieve onderzoeksmethoden). Zouden de bevindingen vergelijkbaar zijn voor andere vakken?
 • Het onderzoek is uitgevoerd kort nadat hoorcolleges werden opgenomen. Het zou interessant zijn ook naar de langere termijn effecten te kijken.
 • De effectiviteit van opgenomen hoorcolleges kan worden versterkt in combinatie met andere leeractiviteiten (zoals het gebruik van formatieve toetsen en de mogelijkheid van een online spreekuur). Van het alleen kijken naar opnames, leer je betrekkelijk weinig.
 • Hoorcolleges alleen zijn niet zo’n heel effectieve leeractiviteiten. Uitsluitend opnames ervan bekijken is waarschijnlijk nog minder effectief.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: