Tweeëntwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Ter gelegenheid van mijn verjaardag, heb ik een bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) geschreven 😉 Deze 22ste bloemlezing over dit onderwerp bevat negen samenvattingen van interessante bijdragen die de stormachtige ontwikkeling van generatieve AI illustreren. De bijdragen gaan over verbeteringen, hoopvolle didactische toepassingen, aandacht voor ethiek, gevolgen voor bekwaamheden, maar ook over het mogelijk ondergraven van bepaalde vaardigheden. Een redelijk ontnuchterende boodschap ontbreekt niet. Verder heb ik ongeveer 60 links opgenomen naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

Georgia Tech Is Trying to Keep a ChatGPT-Powered Teaching Assistant From ‘Hallucinating

Het Georgia Institute of Technology maakt al verschillende jaren met succes gebruik van een chatbot om vragen van studenten te beantwoorden. Docent-onderzoekers van dit instituut zijn op dit moment bezig met een experiment om de problemen rond ChatGPT op te lossen. ChatGPT kan namelijk feiten verzinnen. Ze gebruiken hun eigen chatbot, digitale onderwijsassistent Jill Watson, om ChatGPT in de gaten te houden. Jill Watson wordt getraind met specifieke cursusmateriaal en controleert de antwoorden van ChatGPT voordat deze naar studenten worden gestuurd. Het systeem is nog niet perfect, maar toch rapporteren de docent-onderzoekers al hoopvolle resultaten: in de meeste gevallen verstrekt de chatbot accurate informatie. Deze bijdrage benadrukt dat de chatbot een digitale onderwijsassistent blijft, en geen docent.

Will ChatGPT Alter How Teachers Teach?

Larry Cuban stelt dat, net als bij andere technologieën in het verleden, de verwachtingen ten aanzien van de gevolgen van generatieve AI-toepassingen voor het onderwijs weer hooggespannen zijn. Toch leert de geschiedenis dat technologie over het algemeen de manier waarop docenten lesgeven niet drastisch heeft veranderd. Nieuwe hulpmiddelen zoals grafische rekenmachines en 1-op-1-computers zijn gemeengoed geworden, maar domineren nog steeds de traditionele, docentgestuurde onderwijsmethoden. Ondanks de technologische vooruitgang en de drastische verschuiving naar online onderwijs tijdens de Covid-19-pandemie, bleef het merendeel van het onderwijs door de docent geleid. Hoewel technologische tools waardevol zijn gebleken, hebben ze de kerntradities van het onderwijs niet veranderd. De technologische hype is volgens Cuban dus onderdeel van de geschiedenis van technologie in het Amerikaanse onderwijs.

Leveraging ChatGPT to Support Students

Alice Keeler en haar man willen studenten begeleiden bij het juiste gebruik van generatieve AI zonder dat de studenten onbedoeld plagiaat plegen. Deze website bevat veel tips die je kunt gebruiken om studenten te ondersteunen bij het gebruik van ChatGPT. Je zou lerenden eerst moeten leren wat generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT en Google Bard zijn. Vervolgens presenteert Keeler een groot aantal indicatoren waarmee je kunt achterhalen of een tekst door generatieve AI is geschreven. Overdreven complexe zinnen en onnodige lange fragmenten zijn dergelijke indicatoren. Keeler schetst ook voorbeelden van hoe je ChatGPT als tutor kunt gebruiken (bijvoorbeeld voor proeflezen). Verder kun je ChatGPT vragen om redactionele ondersteuning. Tot slot presenteert Keeler een lijst met meer dan honderd prompts die een niet-Engelssprekende student met ChatGPT zou kunnen gebruiken om hen te helpen bij hun studieopdrachten met behoud van academische integriteit.

3 ways to use ChatGPT to help students learn – and not cheat

De hoogleraren Kui Xie en Eric Anderman stellen dat lerenden ChatGPT inderdaad kunnen gebruiken om te spieken. ‘Fraude’ heeft volgens hen vooral te maken met ‘academic motivation‘. Ze beschrijven drie strategieën om de motivatie van hun leerlingen om te leren te vergroten en spieken te voorkomen Op de eerste plaats kan deze generatieve AI-applicatie als partner bij leren kan dienen. Leerlingen spieken minder als taken gericht zijn op het beheersen van de inhoud, in plaats van competitie. ChatGPT kan als middel voor samenwerking door een dialoog te voeren met lerenden. Op de tweede plaats kan ChatGPT het zelfvertrouwen vergroten door complexe problemen op te splitsen in kleinere uitdagingen. Daardoor is de kans op ‘fraude’ kleiner. Op de derde en laatste plaats kan ChatGPT gepersonaliseerde, ondersteunende feedback geven, zoals positieve bemoedigingen bij fouten. Wanneer docenten en lerenden ChatGPT op deze manier als hulpmiddel verantwoord inzetten, neemt de leerbehoefte volgens Xie en Anderman toe en neemt het valsspelen af.

Personalised tutors – a dumb rich kid is more likely to graduate from college than a smart poor one

Donald Clark stelt in deze uitgebreide bijdrage hoe adaptief leren – gepersonaliseerde online onderwijservaringen, afgestemd op de behoeften van individuele studenten – de effectiviteit van het onderwijs kan verbeteren. AI speelt een belangrijke rol in deze transformatie, met tools zoals ChatGPT die gedetailleerde feedback geven om studenten te helpen bij het oplossen van problemen. Eindelijk wordt één-op-één onderwijs mogelijk, iets waarvan Benjamin Bloom al decennia geleden de effectiviteit heeft aangetoond. Clark beschrijft verschillende vormen van adaptief leren, ondermeer op basis van interventiemomenten, basis van adaptatie, technologie en doel. Deze aanpak is met name gunstig voor studenten uit lagere inkomensgroepen, die historisch gezien minder kans hebben om te slagen bij traditionele onderwijsinstellingen. Naast het verhogen van het behaalde diploma, kunnen adaptieve leerprogramma’s ook het percentage uitvallers verlagen. Het artikel stelt dat diverse adaptieve leersystemen al positieve resultaten hebben opgeleverd, en benadrukt de potentie van AI in het verbeteren van het onderwijs.

How ChatGPT robs students of motivation to write and think for themselves

Volgens linguïst Naomi S. Baron heeft de integratie van AI in schrijfprocessen, zoals bij gebruik van ChatGPT, vooral negatieve gevolgen. Een overmatige afhankelijkheid van AI-tools kan de schrijfvaardigheid ondermijnen, persoonlijke expressie reduceren en de neiging om oplossingen voor eigen problemen te bedenken, te verlagen. Dankzij tools als ChatGPT krijg je een perfect grammaticaal resultaat. Hierdoor vermindert de waarde van het schrijfproces als middel voor denken en leren. Ondanks de mogelijke efficiëntievoordelen van generatieve AI-tools, zouden onderwijsinstellingen lerenden moeten instrueren over de voor- en nadelen van generatieve AI-applicaties. Het blijft volgens Baron van belang lerenden te motiveren om zich authentiek, creatief en persoonlijk schriftelijk uit te drukken.

The Vector AI Research Institute Releases Six AI Ethical Principles

Het Vector Instituut heeft zijn AI Ethical Principles bijgewerkt. Deze principes zijn gebaseerd op internationale thema’s en reflecteren de waarden van AI-beoefenaars wereldwijd:

  1. AI moet mensen en de planeet ten goede komen, met respect voor eerlijke toegang en impact op diverse sectoren van de samenleving. Deze verplichting houdt een expliciete weigering in om schadelijke AI te ontwikkelen, zoals dodelijke autonome wapensystemen en manipulatieve methoden om betrokkenheid te stimuleren, waaronder politieke dwang.
  2. AI-systemen moeten democratische waarden weerspiegelen en voldoen aan wetten en regelgeving.
  3. AI-systemen moeten de privacy- en beveiligingsbelangen van individuen weerspiegelen.
  4. AI-systemen moeten gedurende hun hele levenscyclus robuust, veilig en betrouwbaar blijven.
  5. Toezicht op AI-systemen moet verantwoorde openbaarmaking omvatten, met ondersteuning voor AI-geletterdheid voor alle belanghebbenden.
  6. Organisaties moeten verantwoordelijk zijn gedurende de levenscycli van AI-systemen.

Het Instituut bouwt voort op de benadering van ethische AI ontwikkeld door de OESO, en onderkent dat definities van AI-systemen in de loop van de tijd kunnen worden herzien, gezien de snelle ontwikkeling van AI en de veranderende aard van de technologie.

Using AI for real time presentation feedback

Docent Ethan Mollick heeft in een les een experiment uitgevoerd waarbij hij AI gebruikte voor realtime feedback bij presentaties. De studenten moesten daarbij ‘startup pitches’ geven. Een durfkapitalist gaf daarbij feedback op de presentaties -het menselijk perspectief- maar Mollick liet eveneens GPT-4 fungeren als een virtuele durfkapitalist in realtime. Hij gebruikte stemherkenning bij de pitches en liet daardoor durfkapitalist-achtige feedback te geven. Mollick zat op de eerste rij en nam de pitches direct op met de ChatGPT app op zijn telefoon. Je kunt met deze app ook spraak naar tekst omzetten. Vervolgens voegde Mollick een eenvoudige prompt toe. Daarna heeft hij zijn studenten de feedback laten beoordelen.

How AI is reshaping demand for IT skills and talent

Artificiële intelligentie (AI) wordt volgens Sarah K. White een steeds crucialer onderdeel van de werkomgeving: het beïnvloedt onder meer operationele processen, klantenservice, werknemerservaring en cyberbeveiliging. De toenemende aanwezigheid van AI leidt ook tot nieuwe vragen naar AI-gerelateerde vaardigheden. Nieuwe rollen zoals prompt engineers, AI compliance specialisten en AI productmanagers worden volgens deze bijdrage steeds relevanter. Dat geldt ook voor bestaande IT-vaardigheden zoals voorspellende analyse, natural language processing, deep learning en machine learning. Zij stelt dat organisaties met een flexibele (agile) manier van werken en denken, in de beste positie zijn om AI-tools en oplossingen te integreren. Deze organisaties zijn beter voorbereid op de snelle veranderingen die AI met zich meebrengt, waardoor ze makkelijker nieuwe technologie kunnen omarmen als deze beschikbaar komt. Zowel technische als soft skills zijn belangrijk in deze veranderende omgeving. Bovendien ontstaat er een toenemende vraag naar vaardigheden op het gebied van AI-ethiek en AI-beveiliging, waardoor een leven lang ontwikkelen voor organisaties en hun werknemers een noodzaak zal zijn.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

Nota bene: onderstaande links zijn door ChatGPT gemaakt, met behulp van de prompt:

Jij bent blogger. Maak van onderstaande links aanklikbare links waarbij je ook de titel gebruikt en waarbij de link in een nieuw venster opent. Bijvoorbeeld: https://futurism.com/openai-sam-altman-world-leaders wordt <a href=”https://futurism.com/openai-sam-altman-world-leaders” title=”OpenAI CEO Hopeful World Leaders Will Save Us From AI He’s Building” target=”_blank”>OpenAI CEO Hopeful World Leaders Will Save Us From AI He’s Building</a> Maak geen genummerde of ongenummerde lijst. Maak van alle links aanklikbare links volgens het beschreven format.

De titels van de links kunnen afwijken (ChatGPT waarschuwt daar ook voor). Deze prompt heeft mij zo’n 20 minuten tijd gespaard.

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *