Vierentwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Mijn zomervakantie nadert en ik realiseer me dat ik zowaar ruim tien dagen geleden voor het laatst een bloemlezing over ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen heb geschreven. Hieronder vind je daarom weer tien samenvattingen van bijdragen over ChatGPT (en aanverwante technologieën). De toon is weer wisselend van aard, en dat geldt ook voor de aangekaarte thematiek. Verder heb ik bijna 80 links opgenomen naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten.

3D render of an female adult learning listening to a podcast while traveling in a train on a dark blue background, digital art
DAA.E: 3D render of an female adult learning listening to a podcast while traveling in a train on a dark blue background, digital art

How AI enhances personalization in education

Roger James Hamilton heeft in dit artikel vooral oog voor de toegevoegde waarde van AI voor het onderwijs. Hij benadrukt vooral de bijdrage van AI-technologie aan persoonlijke leertrajecten. AI maakt het mogelijk om leertrajecten te realiseren die zijn aangepast aan de interesses en bekwaamheden van de lerende. Hierbij ondersteunen AI-gestuurde tutoring systemen het leren in eigen tempo, met realtime feedback en monitoring van de voortgang. AI helpt de autonomie van lerenden te vergroten, aldus Hamilton. Verder kan AI voorspellende analyses uitvoeren en lerenden bijvoorbeeld in staat stellen om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Profielen van lerenden, gegenereerd door AI, bieden docenten een nauwkeuriger beeld van elke lerende. Bovendien faciliteren AI-gestuurde virtuele klaslokalen socialisatie tussen lerenden dankzij avatars, interactieve games en chatboxen. Het is volgens de auteur essentieel om de volgende generatie uit te rusten met deze technologieën, om hen voor te bereiden op hun rol in een AI-gedreven toekomst.

Post-AI Assessment Design

Philipa Hardman ontwikkelde een eenvoudige gids in drie stappen voor het ontwerpen van schrijfopdrachten in een post-AI wereld. Hardman benadrukt het belang van het formuleren van onderzoeksgerichte doelstellingen waarbij lerenden kennis vergaren door onderzoek, analyse en vragen stellen. Vervolgens adviseert ze docenten om een project te ontwerpen voor elk van deze doelstellingen, gekoppeld aan een reële uitdaging of probleem. Ten slotte suggereert Hardman het opstellen van prestatiegerichte beoordelingen die kennisverwerving, vaardighedenontwikkeling en toegepaste methoden beoordelen. Ze benadrukt het belang van het betrekken van ChatGPT bij elke stap, van het verfijnen van de doelstellingen tot het opstellen van projecten en beoordelingen. In deze bijdrage illustreert zij de drie stappen aan de hand van een praktijkvoorbeeld over fotosynthese.

AI Could Change How Blind People See the World

Als het gaat om de potentie van generatieve AI, vind ik de voorbeelden van toepassingen voor lerenden met een beperking of stoornis vaak indrukwekkend. Khari Johnson belicht in deze bijdrage hoe de toepassing van OpenAI’s GPT-4 het leven van visueel beperkte mensen zoals Chela Robles kan verbeteren. Robles, die volledig blind is, maakt gebruik van Ask Envision, een AI-assistent die GPT-4 gebruikt om gedetailleerde visuele beschrijvingen te genereren. Deze assistent maakt volgens Johnson deel uit van een groeiende trend om taalmodellen te integreren in hulpproducten voor visueel beperkten. Johnson noemt ook andere applicaties zoals Be My Eyes en SeeingAI die GPT-4 hebben geïntegreerd. De technologie is veelbelovend, maar kent nog steeds uitdagingen, zoals de onnauwkeurigheid van AI en mogelijke vooroordelen in de trainingsgegevens. Toch kan deze technologie bijdragen aan een grotere zelfstandigheid van de gebruikers.

As AI Spreads, Experts Predict the Best and Worst Changes in Digital Life by 2035

Pew Research Center heeft een grote groep experts aan het woord gelaten over de gevolgen van (generatieve) AI-toepasssingen. Wat is de impact van deze ontwikkelingen rond 2035? Experts voorzien aanzienlijke verbeteringen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Ze verwachten nieuwe, revolutionaire, geneesmiddelen, gepersonaliseerde medische zorg, slimme draagbare technologie die mensen constant verbindt en in staat stelt goede informatie hanteerbaar te maken. Maar er zijn ook zorgen: AI kan een ‘risico van uitsterving’ vormen voor de mensheid, er zijn duidelijke problemen met generatieve AI-systemen die verkeerde informatie produceren, en de snelheid van digitale technologie kan totale surveillance en verspreiding van desinformatie mogelijk maken. Verder bestaan er angsten voor massale werkloosheid, groei van wereldwijde misdaad, en de concentratie van wereldwijde rijkdom en macht bij enkelen. Het gaat er daarbij vooral om welke keuzes mensen maken in het gebruik van technologie.

A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning

Deze studie richt zich op de ontwikkeling van een AI-beleidskader voor hoger onderwijs, gebaseerd op de percepties en implicaties van tekstgenererende AI-technologieën. De auteur heeft op basis van kwalitatief onderzoek een AI Ecological Education Policy Framework samengesteld dat bestaat uit is drie dimensies: Pedagogisch-didactisch, Governance en Operationeel. Het raamwerk benadrukt het belang van actieve betrokkenheid van lerenden bij het opstellen en implementeren van het beleid. Het kader richt zich onder meer op het effectief integreren van AI in het onderwijs (onder andere over de relatie met manieren van beoordelen), op het ontwikkelen van beleid voor ethisch gebruik en risicobeheer (denk aan het waarborgen van gegevensprivacy en -beveiliging), en het bevorderen van deskundigheidsbevordering van docenten. De auteur benadrukt ook de noodzaak om AI te gebruiken om specifieke vaardigheden te verbeteren, zoals digitale geletterdheid, terwijl lerenden blijven werken aan essentiële overdraagbare vaardigheden.

13 Principles for Using AI Responsibly

De snelle uitbreiding van AI in organisaties zorgt voor risico’s zoals verspreiding van desinformatie, inbreuk op privacy en beveiliging, en miskenning van ethische richtlijnen. Spisak, Rosenberg en Beilby bespreken deze thematiek in relatie tot de AI-“wapenrace” waarin bedrijven strijden om de snelste ontwikkeling. Spisak cs signaleren misbruik van AI in selectieprocessen en belichten ook onder meer het risico van cyberaanvallen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, stellen de auteurs dertien principes voor verantwoordelijk AI-gebruik voor, waaronder het verkrijgen van ‘informed consent’, het waarborgen van de privacy en veiligheid van gegevens, het bieden van transparantie in AI-gesprekken, en de continue training van medewerkers in het veilig en verantwoordelijk gebruik van AI-tools.

Humans Aren’t Mentally Ready for an AI-Saturated ‘Post-Truth World’

Thor Benson onderzoekt aan de hand van gesprekken met deskundigen de mogelijke psychologische impact van het toenemend gebruik van AI op mensen. Hij benadrukt hoe AI, van deepfakes tot automatisering, kan leiden tot vertrouwensverlies en stress. Bovendien kan het onze leerpatronen veranderen doordat we meer op technologie vertrouwen. AI kan bovendien bijdragen aan een ‘post-waarheid’ wereld, maar misschien ook eenzaamheid kan verlichten. Verder kan AI gebruikt worden als een potentieel instrument om mensen te helpen bij hun werk. De snelle vooruitgang van AI-technologieën kan mogelijke consequenties hebben die we nu nog niet kennen. Diverse onderzoekers benadrukken de noodzaak van diepgaander onderzoek naar de implicaties van een samenleving die doordrongen is van AI.

A SWOT analysis of ChatGPT: Implications for educational practice and research

In deze bijdrage hebben de onderzoekers het SWOT-analyseraamwerk gebruikt om de sterke en zwakke punten van ChatGPT te schetsen en de kansen en bedreigingen voor het onderwijs te bespreken. De sterke punten zijn een geavanceerd natuurlijk taalmodel om plausibele antwoorden te genereren, zelfverbeterend vermogen en het geven van gepersonaliseerde en realtime antwoorden. ChatGPT kan op die manier de toegang tot informatie vergroten, gepersonaliseerd en complex leren vergemakkelijken en gepersonaliseerde en realtime antwoorden geven. Ook kan de werkdruk binnen het onderwijs dankzij deze toepassing worden verminderd. De zwakke punten hebben betrekking op een gebrek aan diepgaand begrip, moeilijkheden bij het evalueren de kwaliteit van antwoorden, een risico op vooroordelen en discriminatie, en een gebrek aan hogere-orde denkvaardigheden. Bedreigingen voor het onderwijs zijn een gebrek aan begrip van de context, bedreiging van academische integriteit, het bestendigen van discriminatie in het onderwijs, het democratiseren van plagiaat en het afnemen van cognitieve vaardigheden van hoge orde. De onderzoekers bieden een agenda voor onderwijspraktijk en onderzoek in tijden van ChatGPT.

ChatGPT Plugins

Gebruik je de betaalde versie van ChatGPT? Dan kun je sinds een tijdje plugins gebruiken, in combinatie met GPT-4. Ik maak bijvoorbeeld met genoegen gebruik van de plugin ‘Ask Your PDF’. Je kunt daarmee bijvoorbeeld samenvattingen maken van PDF-documenten zoals rapporten. De andere plugins heb ik nog niet verkend. Op deze site vind je in elk geval tal van plugins. De kracht van ChatGPT neemt hierdoor toe, en ook hun voorsprong op concurrentie.

The pros and cons of ChatGPT and generative AI in L&D

Annee Bayeux bespreekt de potentie en risico’s van generatieve AI, zoals ChatGPT, voor Learning & Development-teams. Ze benadrukt dat deze technologieën aanzienlijke tijd en moeite kunnen besparen bij het creëren van leermateriaal, maar waarschuwt dat de kwaliteit en effectiviteit van het leermateriaal kan verslechteren als dit materiaal wordt gebruikt zonder menselijke controle. Bayeux stelt dat AI de leerervaring kan automatiseren, optimaliseren en personaliseren, maar ook het instructieontwerp en de vaardigheidsanalyse verbeteren. ChatGPT kan tijd en middelen vrijmaken voor ‘menselijke’ L&D-ers om zich te richten op ‘menselijke’ taken zoals het opbouwen van relaties. Deze generatieve AI-toepasssing kan helpen bij het verzamelen, consolideren en analyseren van gegevens over bekwaamheden uit HR- en leersystemen. Daarmee kunnen L&D en andere teams geholpen worden beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijscholing, omscholing, leermogelijkheden, etcetera. Zorg er wel voor dat de data die je invoert niet tot personen te herleiden zijn, wil ik daarbij graag benadrukken. De auteur waarschuwt zelf ook voor het versterken van vooringenomenheid en het in gevaar brengen van privacy. Bayeux raadt aan te leren over AI-tools en hun toepassingen, voordat deze in L&D worden geïntegreerd, en ervoor te zorgen dat leerteams de vaardigheden en kennis hebben om AI op een verantwoorde manier te gebruiken.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

 1. AI Voor Docenten
 2. VPRO Tegenlicht: Over de Prijs van AI
 3. Wat is ChatGPT? Hoe werkt het?
 4. Met Hulp Van ChatGPT Vond Dhruv Binnen Een Paar Weken Een Woning
 5. De Toekomst van L&D: De Kracht van AI en Machine Learning Benutten
 6. Verkenning Verantwoord Gebruik ChatGPT
 7. AI Helpt Studenten Omgaan Met Stress
 8. ChatGPT: Kansen en Gevaren Momenteel Hand in Hand
 9. Met 350 mensen probeert Microsoft de leugens uit ChatGPT en Bing Chat te slopen
 10. Will We Still Need Universities? Generative AI Reshaping Higher Education
 11. Bill Gates: AI Chatbots Will Teach Kids How To Read Within 18 Months
 12. OpenAI and Microsoft Sued for $3 Billion Over Alleged ChatGPT ‘Privacy Violations’
 13. We Gave AI Detectors a Try: Here’s What We Found
 14. A Professor Encouraged Students to Use ChatGPT: OpenAI Asked Her What She Learned
 15. Schools Are Focusing On the Wrong Things When It Comes To AI, Tech Leader Argues
 16. Meet Stretch: A New Chatbot Just for Schools
 17. Positive and Negative Impacts of Open-Source AI Language Models
 18. Don’t Ban ChatGPT in Writing Assignments, Try This Instead
 19. Fast Forward: The Last AI Boom Didn’t Kill Jobs
 20. The Big Idea: Will AI Make Us Stupid?
 21. AI ChatGPT Fatalism Won’t Help Us With Its Actual Risks
 22. UK Universities Draw Up Guiding Principles On Generative AI
 23. 5 web-based AI tools you should know about
 24. First AI-Powered Copilot for Teachers and Instructors
 25. It’s impossible to detect LLM-created text
 26. From Education Data to AI: Exploring Innovations in Education Research
 27. Exploring the Potential of ChatGPT in Higher Education by Educational Researchers at ELS
 28. Generative AI Experiments
 29. Student Perceptions of ChatGPT: Academic Minute
 30. 14 LLMS That Aren’t ChatGPT
 31. AI in Education
 32. SAIL State of Research: AI in Education
 33. ISTELive 23: Using Artificial Intelligence in K-12 Education
 34. ISTELive 23: Merlyn Mind Releases First Large Language Model for Education
 35. How Will You Integrate Gen AI into Your University Work?
 36. 5 Surprising Uses of ChatGPT
 37. AI Regulations Around The World
 38. The Potential Impact of AI on EdTech
 39. Three Questions for Coursera About Generative AI in Education
 40. How the ChatGPT Phone App Can Help ELLs with Pronunciation
 41. AI Translates Cuneiform
 42. The Final Merging of Humans and Their Media Has Begun
 43. GPT-4 API General Availability
 44. The Impact of ChatGPT 3.5 on Social and Emotional Learning
 45. Generative AI and the future of education
 46. AI Outperforms Humans in Creativity Test
 47. How AI Requires a New Management Approach
 48. Seven Ways AI Will Impact Authors and the Publishing Industry
 49. ChatGPT im Unterricht: Wie der Chatbot die Schule revolutioniert
 50. Five Steps to Getting Comfortable with AI-Related Change
 51. How OpenAI’s ChatGPT Tackles Superintelligence & Human Extinction
 52. Deadpool 3 Set Pictures Show Ryan Reynolds in a New Costume
 53. Millennials and Gen X Are Leading the ChatGPT Growth Explosion in the US
 54. This Week’s Free Useful Artificial Intelligence Tools for the Classroom
 55. The Three Challenges of AI Regulation
 56. AI Has a Language Diversity Problem
 57. Here Is a List of Games ChatGPT Says It Can Play With ELLs to Help Them Learn English
 58. ChatGPT Free Courses
 59. AI Has Arrived in Higher Education. Now What?
 60. AI-mazing Modern Assessments: Assessing Learning with AI in the Classroom
 61. 4 AI Trends That Have Helped the Creator Economy And How
 62. The Overlooked Climate Consequences of AI
 63. The AI Data Annotators Making Technology Smarter
 64. Is Using AI Cheating? The Question Is Dividing the World of Higher Education
 65. Teaching and Thinking With Technology
 66. AI Anxiety: How These 20 Jobs Will Be Transformed by Generative Artificial Intelligence
 67. The 15 Biggest Risks of Artificial Intelligence
 68. The Future of Generative AI: Beyond ChatGPT
 69. 10 Amazing Real-World Examples of How Companies Are Using ChatGPT in 2023
 70. The Best Prompts to Show Off the Mind-Blowing Capabilities of ChatGPT
 71. America’s first law regulating AI bias in hiring takes effect this week
 72. Four essential questions for boards to ask about generative AI
 73. How artificial intelligence will impact K-12 teachers
 74. Is the workplace AI revolution underway? This study suggests the answer is not yet
 75. How does a tool that detects cheating with ChatGPT grapple with false positives?
 76. Meta Ran a Giant Experiment in Governance. Now It’s Turning to AI
 77. AI Tools in Education: Doing Less While Learning More
 78. Effective assessment practices in a ChatGPT-enabled world

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *